Les empreses de la Riera de Caldes podran realitzar auditories energètiques gratuïtes

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Perpètua i UNI.CO per facilitar l'estalvi d'energia en les companyies

Les auditories energètiques ajuden a ser més eficients
Les auditories energètiques ajuden a ser més eficients
El Grupo empresarial cooperatiu UNI.CO col·labora amb l'Ajuntament de Santa Perpètua per realitzar auditories energètiques gratuïtes a les empreses de la Riera de Caldes. Les dues entitats consideren que les polítiques d'estalvi i eficiència energètica es configuren com un instrument de suport a l'activitat empresarial. Coincideixen en valorar aquest tema com un aspecte essencial de l'estratègia europea per al creixement sostenible en l'horitzó 2020. Amés també és un element important per reduir les emissions de gasos hivernacle i d'altres substancies contaminants.

El principal objectiu del projecte és reduir costos, consums energètics i emissions de CO2. Les auditories permeten detectar les operacions dintre dels processos que poden contribuir a l'estalvi i l'eficiència de l'energia primària consumida, així com optimitzar la demanda energètica de la instal·lació. També analitzen l'ús i la diversificació de les fons d'energia, incloent-hi l'optimització pel canvi de combustible. És important recalcar que tot i que l'auditoria és una peça clau per implementar estratègies de millora energètica, sempre ha d'anar acompanyada d'una planificació d'accions, implementació i seguiment de resultats.

L'Ajuntament i el Grup cooperatiu volen facilitar al teixit empresarial del territori l'acompliment de la Directiva europea 2012/27/UE, que obliga a les grans empreses a realitzar una auditoria energètica abans de 5 de desembre de 2015 i, com a mínim, cada quatre anys a partir de la data de la seva realització. Per a les pimes aquesta iniciativa les ajuda a reduir costos de funcionament ja que Espanya és un dels països europeus on la despesa econòmica, pel consum de l'energia, és més elevada.

Durant l'any 2015 ja es van executar, a la Riera de Caldes, una trentena d'auditories a empreses que van permetre fer uns estalvis energètics de 366.300 euros que representen 3.810.600 kWh equivalen al 6,3% dels costos energètics totals analitzats i amb un estalvi de 58 tones de CO2.
Avui et destaquem
Comentaris