Quins són els beneficis fiscals per a les pimes?

L'experta Virginia Cirera, advocada especialista en dret tributari i fiscal, respon als lectors

Al 2014 s'han iniciat importants novetats fiscals per a les pimes
Al 2014 s'han iniciat importants novetats fiscals per a les pimes
Entre les mesures fiscals aprovades pels exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2013 destaquen els incentius fiscals per a la inversió de beneficis, la pròrroga del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació i la modificació de la deducció per creació d'ocupació per a empleats amb discapacitat. A continuació, resumim els principals beneficis fiscals per a les petites i mitjanes empreses (pimes).

Nova deducció per a la inversió de beneficis en l'Impost sobre Societats:

 • Nova deducció aplicable als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2013.
 • Les pimes es podran aplicar una deducció del 10% de l'import dels beneficis de l'exercici que s'hagi invertit en elements nous de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.
 • La deducció serà del 5% per les empreses que tributin al tipus reduït del 20%/25%.
 • La deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització.
 • La deducció s'aplica l'any de la inversió.
 • La inversió haurà de realitzar-se dintre del període en què s'obtinguin els beneficis o 2 períodes següents. Excepcionalment segons el Pla d'Inversions aprovat per l'Agència Tributària.
 • La inversió haurà de mantenir-se durant un termini de 5 anys, o la seva vida útil, si és inferior. Si es transmet l'actiu no es perdrà la deducció si es reinverteixen els imports obtinguts.


Pròrroga del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació: 20%/25%:

 • Es prorroga pels exercicis 2013 i 2014 l'aplicació del tipus reduït de gravamen del 20%/25% per aquelles empreses que tinguin una xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros i una plantilla mitja inferior a 25 treballadors.
 • Aquest tipus reduït està condicionat al manteniment de la plantilla durant 12 mesos des de l'inici de cada període respecte a la plantilla mitja existent al 2008.


Nou tipus reduït per a entitats de nova creació al 2013: 15% / 20%:

 • Les societats constituïdes a partir de l'1 de gener de 2013 tributaran al tipus del 15% fins a una base imposable de 300.000 euros i al 20% sobre l'excés. Aquesta tributació reduïda aplica durant els dos primers anys a partir de que s'obtingui una base imposable positiva.
 • No aplica si l'activitat ja la realitzava un dels socis, una entitat vinculada o si la societat forma part d'un grup de societats.


Modificació de la deducció per creació d'ocupació per a empleats amb discapacitat:

 • Afecta als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2013.
 • S'incrementa la deducció de 6.000 a 9.000€ per a cada persona/any d'increment del promig de la plantilla d'empleats amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitja d'empleats de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.
 • La quantitat deduïble s'augmenta a 12.000€ per a cada persona/any d'increment del promig de plantilla d'empleats amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%.
Avui et destaquem
Comentaris