Com accedir a la formació online bonificada

Només el 14,7% de les hores subvencionades pertanyen a cursos per Internet, encara lluny del 37,3% de la clàssica presencial

Encara són poques les empreses que aprofiten els beneficis de la formació online
Encara són poques les empreses que aprofiten els beneficis de la formació online

Des que el 2004 es va aprovar la llei per la qual les empreses poden bonificar la formació dels seus treballadors, les opcions per contractar programes de capacitació a un cost menor s'han multiplicat. L'aplicació de la normativa va coincidir amb l'inici de l'expansió de l'elearning com a opció formativa per a les companyies, però, 13 anys després, el desconeixement segueix sent un dic de contenció.

Les xifres són la millor mostra: segons dades de Fundae, només el 27,4% de les empreses accedeixen a la formació bonificada, mentre que els cursos online només representen el 14,7% de les hores subvencionades, encara lluny del 37,3% de la clàssica formació presencial.

Però comencem per la definició de conceptes. La formació bonificada és un dels programes impulsats per Fundae, la fundació estatal encarregada de l'impuls de la Formació Professional en el treball. En aquest cas, no estem parlant de cursos públics subvencionats al 100%, sinó bonificats en un percentatge que variarà segons les característiques de l'empresa i del curs contractat. La resta anirà a càrrec de l'empresa, que podrà escollir els programes formatius que desitgi, en funció de les necessitats en capacitació de la seva plantilla, ja sigui amb iniciatives internes o a través de companyies especialitzades.

Com calcular la bonificació dels nostres cursos online
Com a empresa tindrem llibertat a l'hora d'escollir quin programa d'elearning s'adapta més a les nostres necessitats. Un cop feta l'elecció, podrem fer el càlcul de la bonificació i preparar els tràmits per accedir-hi.

Per calcular la bonificació haurem de tenir present tres factors: el total d'alumnes participants en la formació, les hores fixades per completar el programa i els 7,5€ per hora i alumne que preveu Fundae com a subvenció.

Així, imaginem que comptem amb una formació de tres hores pensada per a 160 alumnes. El càlcul a fer seria el següent:

160 alumnes x 3 hores x 7,5€ = 3.600 €

Per accedir al total de la bonificació, però, haurem de tenir presents alguns punts:

- Perquè la formació d'un alumne sigui bonificable, el participant haurà de realitzar un mínim del 75% dels controls de seguiment i complir amb el 75% de les hores de connexió previstes per fer el curs.

- Crearem grups d'un màxim de 80 alumnes per tutor, que no podran coincidir en hores ni dies. Si en el cas que hem fet servir d'exemple en tenim 160, haurem de crear dos grups diferenciats.

Donar d'alta el curs online
Amb el curs definit i la bonificació calculada, haurem de donar d'alta el programa a través de la web de Fundae. En aquest primer tràmit aportarem informació descriptiva com el títol del curs, les hores previstes, dates d'inici i finalització, objectius didàctics, continguts, dades del tutor i informació sobre el centre gestor de la plataforma de teleformació.

D'altra banda, facilitarem l'URL del curs, un usuari i una clau d'accés. Aquesta informació servirà perquè des de Fundae puguin fer el seguiment del programa en cas que sigui necessari.

Aspectes tècnics
La Fundació Tripartita fixa alguns requisits per la bonificació de la formació online que ens obligaran a crear plataformes amb especificitats tècniques.

Primerament, haurem de garantir tant la interacció entre el tutor i els alumnes com entre els mateixos participants. Ho podem fer a través de fòrums, xats o correus electrònics, per exemple.

D'altra banda, cal tenir un registre de l'activitat i la interacció de cada usuari per garantir el compliment dels mínims de participació estipulats.

Cal mostrar una guia didàctica on s'expliqui com es farà la formació, els objectius, calendari, mòduls, avaluacions, hores previstes, etc.

Finalment, la plataforma ens ha de permetre crear sistemes d'autoavaluació relacionats amb els continguts del curs.

Documentació a conservar
Un cop registrat i realitzat el curs online haurem de recordar guardar durant quatre anys tota la documentació acreditativa: registres d'activitat i interacció, proves d'autoavaluació, continguts i recursos didàctics, guia didàctica i acreditació d'entrega dels diplomes.

De la mateixa manera, si hem encarregat la producció del curs a una empresa especialitzada necessitarem una factura amb el detall de tots els ítems contractats, com la tutorització, els materials formatius o el lloguer de la plataforma virtual, si és el cas.

Avui et destaquem
Comentaris