Què implica formar part del Consell d'Administració?

Participar del màxim òrgan de decisió d'una companyia també comporta conseqüències penals com a responsable del futur de l'empresa

Sabem què passa realment en un consell d'administració?
Sabem què passa realment en un consell d'administració?

Quan un negoci comença, una estructura pop en la que hi ha un sol cap que amb els seus tentacles arriba a tot arreu, pot ser adient i, fins i tot, l’única viable. Però a mesura que l’empresa creix és convenient que desenvolupi les estructures adients. Una d’aquestes sol ser el consell d’administració.

El consell d’administració és legalment, entre altres moltes qüestions, el responsable de formular els comptes anuals i defensar els interessos dels accionistes. També té responsabilitats no legals molt importants, com poden ser l’aprovació de l’estratègia, controlar la marxa del negoci, aprovar las decisions clau, fomentar la professionalització de l’empresa, l’avaluació de l’equip directiu o la previsió de la successió.

A molta gent li fa il·lusió ser en un consell d’administració i no té en compte la responsabilitat penal dels administradors. Potser ni n’és conscient. Com a conseqüència dels articles 31 i 31 bis del Codi Penal i del 225 de la Llei de Societats de Capital, els membres del consell d’administració poden tenir responsabilitat penal pels delictes comesos per la pròpia societat o pels seus empleats. I aquesta responsabilitat penal no precisa acció, pot ser causada per una simple omissió en el deure de vigilància d’un ordenat empresari. Pot trigar entre 5 i 10 anys a prescriure i no desapareix ni per fusions ni per dissolució de la persona jurídica.

Els membres del consell d’administració poden tenir responsabilitat penal pels delictes comesos per la pròpia societat o pels seus empleats

Las causes d’origen d’aquesta responsabilitat poden ser moltes, entre les que hi pot haver temes de protecció de dades, salut pública o accidents laborals, entre d’altres. Hi ha qui dorm tranquil perquè té una assegurança de responsabilitat del consell, però aquesta és molt possible que només cobreixi com a màxim la responsabilitat civil. Per tant, per quedar exonerat de responsabilitat penal és necessari establir protocols d’actuació i sistemes de control eficaços amb caràcter previ. Per fer-ho cal una anàlisi de riscos i actuar en conseqüència als mateixos.

Una alternativa pot ser concentrar el risc en l’Administrador Únic amb necessitat d’aprovació de la Junta Generala de la companyia

Hi ha alternatives al consell d’Administració. Una pot ser concentrar el risc en l’Administrador Únic amb necessitat d’aprovació de la Junta General per determinades actuacions, signatura mancomunada a partir de determinats imports i un Consell Assessor o de Vigilància. Tenint en compte que la responsabilitat penal també afecta als administradors de fet.

A part de la responsabilitat penal hi ha la social. Formar part d’un consell d’administració vol dir ser responsable del futur de l’empresa. I per això cal formació. És inimaginable, o potser no, que formi part d’un consell d’administració algú que per exemple no sàpiga llegir un balanç o entendre l’estratègia; o que tingui assessorament independent al respecte.

Val la pena pensar dues vegades a qui incorporar. I també on incorporar-se.

Més informació
Consells per arruïnar la teva empresa
La disrupció 'Amazònica'
Empresa familiar: Quan més cosins més endins
Avui et destaquem
Comentaris