Tens béns a l'estranger?

Un compte bancari obert a l'estranger, accions o un immoble fora d'Espanya són alguns dels béns a declarar si volem evitar multes de 20.000 euros

Des de l'any 2012, s'ha d'informar a Hisenda de qualsevol bé que tenim fora del territori espanyol
Des de l'any 2012, s'ha d'informar a Hisenda de qualsevol bé que tenim fora del territori espanyol

Des de l'any 2012, estem obligats a informar a Hisenda dels comptes bancaris, accions, productes financers, immobles i, en general, de qualsevol bé que tenim fora del territori espanyol. La informació es declara a Hisenda a través del "Model 720: Declaració de béns a l'estranger", que s'ha de presentar entre l'1 de gener i el 31 de març de cada any.

La particularitat d'aquest Model no és la complexitat en si de declarar els béns, sinó les greus sancions que preveu la llei en cas que hi hagi algun error o omissió en la declaració. La multa per presentació incompleta, inexacta o falsa és de 5.000 euros per dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000. Per tant, en cas de no haver declarat un compte bancari a l'estranger i un immoble, els contribuents poden enfrontar-se multes a partir de 20.000 euros. De fet, és tal la desproporció de la multa, que la Comissió Europea ha instat el Govern espanyol a revisar la seva normativa interna però, en cas de no fer-ho, aquesta qüestió podria acabar en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Cal tenir en compte que aquest Model va ser aprovat pràcticament de forma simultània a l'amnistia fiscal instaurada al novembre del 2012. El Govern va considerar que, per temor a les sancions del Model 720, un major nombre de contribuents es veurien incentivats a declarar els béns ocults a l'estranger. Per tant, si bé les sancions podien tenir cert sentit al seu dia, un cop passat el període de prescripció de quatre anys de l'amnistia fiscal, el sever règim sancionador del Model 720, herència d'aquell moment, ha quedat desproporcionat i sense cap justificació.

És important remarcar que, en cap cas, és il·legal tenir béns, accions, immobles a l'estranger, sinó que simplement cal tenir cura de declarar-los a Hisenda correctament. Per a un major detall, exposem a continuació les principals notes característiques del Model 720 sobre "Declaració de béns i drets a l'estranger":

Qui està obligat a presentar el Model 720?
Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol que a 31 de desembre de 2016 (o en qualsevol moment del 2016) hagin estat en alguna d'aquestes situacions:

  • Que hagin estat titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o hagin tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l'estranger.
  • Que hagin estat titulars de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger.
  • Que hagin estat titulars de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos situats a l'estranger.


De quins béns i drets cal informar?

  • Comptes corrents o dipòsits en entitats financeres situades fora del territori espanyol, quan els saldos a 31/12/2016 o els saldos mitjans de l'últim trimestre del 2016, superin conjuntament els 50.000 euros.
  • Valors (obligacions, accions i participacions en entitats o fons d'inversió), drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes (vitalícies o temporals) dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger, quan el seu valor a 31/12/2016 sigui, conjuntament, superior a 50.000 euros.
  • Béns immobles i drets reals sobre els mateixos situats a l'estranger, amb valor superior a 50.000 euros.


Si vaig fer la declaració en exercicis anteriors, he de tornar a fer la declaració respecte el 2016?

  • Serà obligatori tornar a fer la declaració respecte l'any 2016 quan els saldos o els valors dels béns i drets informats en l'última declaració hagin experimentat un increment de valor superior a 20.000 euros per bloc.
  • Així mateix, s'haurà de fer la declaració del 2016 si es perd la condició de titular, autoritzat, representant o beneficiari dels comptes, valors o immobles informats en la declaració anterior.
Avui et destaquem
Comentaris