Què has de saber sobre la clàusula terra?

Els consumidors ja poden reclamar la devolució de les clàusules terra, unes indemnitzacions que varien segons cada cas i amb conseqüències fiscals

Catalunya, la comunitat amb més execucions hipotecàries sobre habitatge
Catalunya, la comunitat amb més execucions hipotecàries sobre habitatge
El 9 de maig del 2013, una Sentència del Tribunal Suprem va declarar la nul·litat de la clàusula terra en els préstecs hipotecaris, però només tenia efecte a partir d'aquesta data. No obstant això, el passat 21 de desembre del 2016, la justícia europea va fer públic un error en el qual reconeixia els efectes retroactius de la devolució de la clàusula terra; una situació que afecta gairebé dos milions de clients.

Analitzar les conseqüències fiscals de la devolució de la clàusula sòl, els conceptes pels quals ens poden indemnitzar i la seva tributació a l'IRPF, després de l'aprovació del Real Decret-Llei 1/2017 de 20 de gener és imprescindible per conèixer els drets i els deures tant dels clients com de les entitats financeres.

Regularitzar els interessos
En primer lloc, ens retornaran els interessos pagats de més, bé, aquests no tenen en cap cas la consideració de renda, ens estan únicament retornant un import que vam ingressar de més.

No obstant això, si aquests interessos van ser el seu dia objecte de deducció, sí que haurem de regularitzar-los fiscalment. És a dir, si els interessos de la hipoteca van ser aplicats com deducció a la quota per inversió en habitatge habitual, a l'exercici en el qual s'hauria celebrat l'acord amb l'entitat financera o hi hagi sentència judicial que reconegui aquesta devolució, hauríem d'incloure'ls a la declaració de IRPF, sempre que no hi hagi prescrit el dret de l'administració, que recordem que és de quatre anys i sense necessitat d'afegir interessos de demora.

Ara bé, si els seus interessos van ser deduïts com una despesa per al càlcul de rendiment del capital immobiliari i de les activitats econòmiques, haurem de presentar una declaració complementària de l'any en què ens ho vam deduir, sempre que no estigui prescrit i sense sanció, ni interessos de demora, ni recàrrec en el termini entre la data de l'acord i la finalització del següent termini d'autoliquidació per IRPF.

Compensacions amb interessos
En segon lloc, la compensació pot ser per interessos indemnitzadors, és a dir, no només ens tornen els interessos pagats de més, sinó que ens indemnitzen amb un interès legal dels diners, arran del Real Decret-Llei 1/2017, les quals no estan subjectes a l'impost.

En tercer lloc, podrien compensar-nos amb uns interessos remuneratoris, que són els que superen l'interès legal del diners, i constitueixen una veritable remuneració del capital, pel que tindran la consideració de rendiments del capital mobiliari amb la retenció de 19% i tributarà a la part de l'estalvi.

Per últim, si arribem al procediment judicial, ens poden indemnitzar pels costos de procediment o per altres qüestions, en aquest cas tindran la consideració de guany patrimonial no sotmesa a retenció que haurà de tributar a la base imposable general.

Ja veiem la diferent qualificació, retenció i tributació depenent del tipus d'indemnització o compensació rebuda, i haurem d'estar atents per declarar-lo correctament en la declaració de l'IRPF corresponent.
Avui et destaquem
Comentaris