Com autònom, hi ha ajudes per conciliar?

Existeixen bonificacions per als treballadors per compte propi que tenen a càrrec seu la cura de menors o d'un familiar

Els autònoms tenen una sèrie de drets que sovint desconeixen i això de vegades els fa perdre oportunitats i diners. Conèixer-los els pot ajudar a ser més competitius.

El Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social (BOE 28-02-2015), estableix una bonificació als treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per a la conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació d'un treballador per compte d'altri. Aquesta bonificació és compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri previstos en la normativa vigent.

Supòsits de la bonificació
Els autònoms que estiguin en algun dels supòsits següents: tenir a càrrec seu la cura de menors de set anys o bé un familiar a càrrec seu, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau en situació de dependència degudament acreditada.

Requisits per aconseguir la bonificació
L'autònom no ha de tenir treballadors assalariats ni en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació ni en els 12 mesos anteriors. Se n'exceptuen els contractes d'interinitat per substituir l'autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

L'autònom ha de romandre d'alta en el RETA els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi. També ha de contractar el treballador, amb caràcter indefinit o temporal (no menys de tres mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació), a temps complet o parcial, amb jornada no inferior al 50% de la d'un treballador a temps complet comparable.

Igualment, ha de mantenir la contractació durant el període de gaudi de la bonificació. Si el contracte s'extingeix (fins i tot durant el període inicial de tres mesos), el treballador autònom haurà de contractar un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.

Amb tot, el requisit de manteniment de la contractació no s'entén incomplet quan l'extinció està motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, procedent. Tampoc per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

L'incompliment dels requisits obliga al reintegrament de l'import de la bonificació.

Quantia de la bonificació
Els beneficiaris tenen dret a una bonificació per cadascun dels supòsits esmentats. La bonificació equival al 100% (50% per als contractes a temps parcial) de la quota d'autònoms per contingències comunes, resultant d'aplicar el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el RETA (26,50% per a 2015) a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura.

O bé, si portés d'alta en el RETA un temps inferior, la base mitjana des de la data d'alta.

Durada de la bonificació
Fins a 12 mesos, tret que en desaparegui la causa. No obstant això, en cas que el menor que va donar lloc a la bonificació arribi a l'edat de set anys abans de la finalització del gaudi de la bonificació, es pot mantenir fins al màxim de 12 mesos previst, si es compleixen la resta de condicions.

En definitiva, cal estar atent als drets que tenim i fer-ne ús.
Avui et destaquem
El més llegit