Com puc introduir la Formació Professional dual a la meva empresa?

Presentem una guia pràctica amb totes les passes per tal d'incloure alumnes en pràctiques al centre de treball

Com puc introduir la Formació Professional dual a la meva empresa? Com puc introduir la Formació Professional dual a la meva empresa?

La Formació Professional en alternança dual és el model de formació en què l'empresa es responsabilitza conjuntament amb el centre educatiu de la formació de l'alumne. Amb aquest model formatiu recuperem la figura de l'aprenent a l'escenari empresarial. A la Formació Professional Dual els alumnes fan una estada d'unes mil hores a l'empresa, amb valor curricular i remunerades. Aquest és l'element diferenciador amb el model de Formació Professional clàssic.

Aquesta modalitat de formació està regulada des de l'any 2012 amb molt bona acceptació per part de les empreses que ja l´han implementat. El percentatge d'inserció laboral d'alumnes que han finalitzat els seus estudis en la modalitat d'FP Dual se situa en un 65,12%. Aquesta dada és deu punts superior que en la modalitat d'FP clàssica, que se situa sobre el 55,10%. En el cas dels graus superiors d'FP en modalitat dual, el percentatge d'inserció augmenta al 73%. Tot i això, encara és un model força desconegut entre les petites i mitjanes empreses.

El percentatge d'inserció laboral d'alumnes que han finalitzat els seus estudis en la modalitat d'FP Dual se situa en un 65,12%

Majoritàriament, el teixit empresarial català està format per pimes i, per mirar d'apropar aquest sistema a les empreses, donarem les pautes bàsiques per poder plantejar un projecte de Formació Professional Dual.

Abans de plantejar un projecte d'FP Dual en l'àmbit empresarial cal que ens fem un seguit de preguntes i reflexions que responem a continuació:

Totes les empreses es poden convertir en empresa formadora d'FP Dual? La resposta és sí, sempre que disposin dels recursos humans mínims i tècnics per poder afrontar el repte de responsabilitzar-se de la formació de l'aprenent. Caldrà designar un tutor d'empresa entre els empleats de l'empresa. Aquest s'haurà de formar i acreditar segons marca la normativa del Departament d'Educació.

Més info: Guillem Salvans: "No es pot aplicar l'FP Dual d'Alemanya a Espanya"

Quins són els avantatges per a una empresa per endegar un projecte d'FP Dual?

 • Formar a futurs treballadors de perfil especialitzat que són difícils de trobar en el mercat.
 • Formar treballadors en la cultura i hàbits de treball de l'empresa.
 • Participar en el desenvolupament dels programes d'estudis.
 • Decidir sobre la contractació de l'aprenent una vegada finalitzat el període formatiu a l'empresa.
 • Reduir els processos de selecció de personal donat que l'empresa crea "pedrera".
 • Facilita el relleu generacional
 • Promou la responsabilitat social corporativa.

Quins són els passos a seguir per poder implementar un projecte d'FP Dual?

 1. Identificació de perfils i necessitats de llocs clau.
  Per poder implementar un projecte d'FP Dual hi ha una tasca prèvia d'introspecció de la mateixa empresa per identificar els llocs de feina susceptibles d'acollir aprenents de dual. En aquest sentit, és clau la planificació de la política de RRHH de l'empresa a mitjà i llarg termini. Els motius per implementar l'FP Dual poden ser diversos, com ara l'augment significatiu de la plantilla, la previsió de recanvis generacionals per envelliment de la plantilla actual, canvis en sistemes de producció, etc.
  Un cop determinada la planificació en matèria de RRHH, cal identificar els llocs de feina on és més interessant poder disposar d'aprenents. Aquest és un aspecte crític. Aquesta modalitat de formació funciona millor en llocs de feina de qualificació mitjana, on la corba d´aprenentatge és llarga; és a dir, on hi ha molt per aprendre i posar-ho en pràctica.
  En aquesta fase, s'han de començar a detectar els possibles tècnics de la plantilla que podran ser tutors dels aprenents durant la seva estada a l'empresa. Aquests tutors seran els que realitzaran el seguiment formatiu.
 2. Identificació de la qualificació professional i títol d'FP associat als llocs a cobrir.
  Identificats els llocs de feina, cal revisar els perfils i les competències professionals que calen per desenvolupar aquesta ocupació. És possible que no hi hagi un cicle formatiu d'FP directament associat a l'ocupació demandada. En aquest cas, s'haurà de cercar el cicle formatiu de la família professional més adient al lloc a cobrir.
 3. Recerca del centre educatiu.
  Localitzat el cicle formatiu, és el moment de la recerca del centre educatiu que l'ofereixi en modalitat dual i més proper a l'empresa. Cal remarcar que els centres educatius no ofereixen tota la seva oferta formativa en dual, per això cal buscar quins ofereixen el cicle formatiu i en modalitat dual.
 4. Conveni amb el centre educatiu, i planificació d'activitats formatives a l'empresa.
  Realitzada la cerca del centre educatiu i després de contactar amb els responsables de dual, cal estudiar per ambdues parts la viabilitat del projecte dual. Una vegada acordada la posada en marxa de la petició de l'empresa, s´haurà de signar el conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l'empresa. En aquest conveni marc les parts pacten els compromisos de la col·laboració anual centre-empresa.
  Després de signar l'acord de col·laboració, empresa i centre educatiu pacten les activitats que l'aprenent realitzarà en el seu període d´alternança dual a l'empresa.
 5. Selecció dels aprenents.
  Un aspecte clau és la participació de l'empresa en el procés de selecció dels aprenents. El centre educatiu farà una preselecció d'alumnes i enviarà un nombre d'alumnes acordat perquè l'empresa els pugui entrevistar. Serà l'empresa qui decidirà quin candidat finalment farà les pràctiques de dual.
 6. Període d'estada de l'aprenent a l'empresa: FCT i període d'alternança dual.
  L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: en la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa (anomenades FCT, Formació en Centre de Treball). Finalitzat aquest període, s'inicia l'estada d'alternança dual i és remunerada, en modalitat de contracte laboral o de beca.
  En el cas del model de Formació Professional a Catalunya, aquesta segona fase coincideix amb el segon any acadèmic de l'aprenent.
 7. Seguiment i avaluació de l'estada de l'aprenent a l'empresa.
  L'aprenent serà acollit com un treballador més però realitzarà tasques que seran supervisades pel seu tutor d'empresa. En aquest període, l'empresa ha de formar l'aprenent en tot el que s´ha compromès amb el centre educatiu i l'avaluarà dels coneixements adquirits en aquesta estada. Per fer aquest seguiment i avaluació, el tutor d'empresa estarà en contacte i coordinació amb el tutor del centre educatiu.
 8. Finalització de l'estada de l'aprenent a l'empresa.
  Un cop finalitzada l'estada de l'aprenent no hi ha cap obligació que l'empresa acollidora el contracti. L'empresa ha contribuït a formar a un nou tècnic pel sector. Si l'empresa decideix contractar-lo, disposarà d'una persona formada en la seva realitat i a la seva mida. En aquest cas, l'aprenent, com a nou treballador, és productiu des del primer dia.

El model d'FP Dual comença a consolidar-se, però si volem que esdevingui un model d'excel·lència, és necessari que milers d'empreses apostin i creguin en el model. Han de vetllar per fer projectes duals de qualitat. Només així aconseguirem que empreses i sectors augmentin la seva competitivitat i, entre tots, aconseguir un canvi positiu a la societat.

Avui et destaquem
El més llegit