Com protegir els drets d'autor en un entorn digital?

Es pot protegir el contingut que generem en un blog, una pàgina web o una aplicació mòbil? L'autoria o titularitat dels drets d'explotació és més complicada en el context d'Internet

Els drets d'autor són els drets corresponents als creadors de quelcom a partir del seu intel·lecte, dividits en drets morals i drets d'explotació. Els drets morals comporten el fet que l'autor tingui dret a ser reconegut com a autor de la seva creació, dret a determinar quan es pot modificar o no la seva obra, a evitar la publicació per a fins il·lícits o no autoritzats, a evitar la transformació o determinar com aquesta pot ser duta a terme, entre d'altres. Els drets patrimonials o d'explotació són els drets a treure un rendiment econòmic de l'obra mitjançant la publicació, distribució, comunicació pública o transformació de l'obra.

Què es pot protegir i què no?
La propietat intel·lectual no protegeix les idees simples, és a dir, no es protegeix a la persona que se li ocorre una cosa però no la desenvolupa ni la plasma sinó que es requereix un esforç, és a dir, que la desenvolupi, que la materialitzi. No es pot confondre drets d'autor amb altres drets que també formen part de la propietat intel·lectual o industrial. Així, per exemple, una marca associada als productes que poguéssim vendre, una invenció, un disseny d'un objecte, es protegirien per drets de propietat industrial en lloc de propietat intel·lectual.

Normalment, els drets d'autor protegeixen els següents tipus de creacions: obres literàries o articles, programes informàtics i bases de dades, obres audiovisuals, fotografies, dibuixos, escultures, quadres, arquitectura o dibuixos tècnics, entre d'altres. Perquè quelcom es pugui protegir via drets d'autor haurà de tractar-se d'una obra creada per l'intel·lecte, original i resultat de la creativitat, expressada mitjançant un suport tangible o intangible, conegut ara o en un futur (article 10 Llei Propietat Intel·lectual).

Qui pot ser autor o titular de drets?
L'autor és la persona o conjunt de persones que crea i, com hem dit, plasma la seva creació però, moltes vegades, cal distingir entre l'autor i el titular de drets. Normalment, l'autor és la persona que apareix com a creadora de quelcom; mentre que el titular de drets potser qui explota i en treu rendiment econòmic. Si bé, també moltes vegades, conflueixen les dues coses en una sola persona. En qualsevol cas, el titular de drets d'explotació tindrà dret a autoritzar o prohibir, entre d'altres: la reproducció de la seva obra en altres formats, com per exemple, la publicació impresa, la representació teatral, la gravació de la mateixa (per exemple, música), la radiodifusió a la televisió, ràdio o Internet; la traducció o l'adaptació.

Cal que tinguem també en compte que hi ha diferents tipus d'autor o d'obres en funció del nombre d'autors que hi hagi. Així, per exemple, pot tractar-se d'una obra individual quan la crea una sola persona; i d'una obra col·lectiva o en col·laboració, quan la creen diverses persones. L'obra col·lectiva serà la creació generada per diverses persones però editada, dirigida i divulgada sota la direcció d'una d'elles, normalment, una persona jurídica, que ostentarà els drets d'explotació; i l'obra en col·laboració es produeix quan són diversos els autors de diferents parts i tots volen conservar els drets patrimonials respecte de la seva part.

Com protegir els drets d'autor?
Tot i que es presumeix que l'autor ho és des del moment en què crea l'obra i la llei no exigeix el seu registre per a la protecció de la seva autoria, per a poder defensar que quelcom és d'un autor, caldria que aquell es dotés de proves i, per això, existeixen diferents mecanismes de protecció jurídica i assegurament de la titularitat i reconeixement de la titularitat.

Un d'ells és la inscripció de l'obra al registre de la propietat intel·lectual; un altre podria ser un contracte amb les diferents parts implicades on es determini qui n'és l'autor i a qui corresponen i de quina forma, els drets d'explotació; una altra via, en funció del cas, seria efectuar un dipòsit notarial i, avui dia, a més, disposem de plataformes privades online (similars als registres) que permeten dotar de prova la titularitat i autoria de quelcom.

Drets d'autor a l'entorn digital
A l'entorn digital hem de tenir en compte molts factors i l'autoria o titularitat dels drets d'explotació pot resultar més complicada. Per tal d'entendre millor com afectaria o què es podria fer per a protegir aquest dret, posarem alguns exemples a continuació.

Imaginem que som els creadors del disseny i continguts d'un blog. Per tal de protegir la nostra creació, la podem inscriure a un dels registres o plataformes privades abans esmentats, dotar el nostre blog dels corresponents avisos legals amb les condicions d'ús que estableixin el què es pot i no es pot fer amb el nostre contingut o fins i tot, incorporar llicències Creative Commons que determinarien precisament el tipus de llicència o permís que donem als nostres seguidors o usuaris sobre el contingut que generem en aquell blog.

Un altre exemple molt habitual podria ser en la creació d'una pàgina web, botiga online o aplicació mòbil. Si una persona té una idea, desenvolupa un pla de negoci i encarrega la creació de què necessita a un equip de dissenyadors o desenvolupadors, caldria regular la titularitat del resultat en un contracte i on es determinés el que fos lògic, és a dir, que els dissenyadors tindran dret a ser reconeguts com a autors de la pàgina web pel que fa a la plasmació o disseny, però que la persona que va encarregar aquest projecte ostenta la titularitat sobre el projecte presentat i també els drets d'explotació derivats de la plataforma. Moltes vegades, no obstant això, es volen establir condicions diferents. L'important, en qualsevol cas, és disposar d'un bon contracte que reguli els drets que té cada una de les parts implicades.

Un altre exemple podria ser un equip que vol dur a terme un videojoc. Si, per exemple, són diferents persones que executen i creen aquest videojoc, cadascú hauria d'ostentar els seus drets respecte del què s'ha creat. Per exemple, un podria ser el creador de la història; un altre, el de la part gràfica o disseny de personatges; un altre podria ser el programador. En aquests casos, quan no hi ha una societat final constituïda per ells que ostenti la titularitat de l'obra generada i exploti el resultat (obra col·lectiva), el més adequat seria regular tot en un contracte de col·laboració.

Aquests són tan sols uns exemples. En el dia a dia, cal tenir en compte moltes altres situacions a Internet vinculades amb la idea de respecte per aquests drets. Per exemple, si és l'usuari que vol emprar imatges o continguts extrets d'Internet per a incorporar-ho a altres continguts digitals, caldria que respectés l'autoria i els drets que ostenti el seu titular, revisant les condicions o llicències que hi hagi establertes a la font o origen d'on s'extreu la informació.

Avui et destaquem
El més llegit