Com puc gestionar un conflicte?

L'experta Marta Méndez, advocada i mediadora, explica com la mediació és una de les vies alternatives a la resolució judicial de conflictes i, per tant, també és un camí més àgil, ràpid i econòmic

Treballadors que es queixen de l'autoritarisme i exigència del seu cap, companys de feina que s'enganxen en discussions perquè no es posen d'acord, o dos socis que no s'entenen com a conseqüència d'una mala organització. El conflicte és un element inherent en les relacions humanes i, en conseqüència, també en les empreses. 

En aquest context, el passat 21 de gener, Europa celebrava el dia de la mediació, amb l'objectiu de promoure i reforçar aquesta eina en la resolució de conflictes, com un procediment eficient i alternatiu als jutjats. És un sistema voluntari, confidencial, flexible, àgil i eficient. Alhora, la persona mediadora ha de ser imparcial i neutral, facilitant el diàleg i la generació d'opcions i possibilitats d'acord. En aquest context, la mediació és aplicable a molts tipus de conflictes, entre els quals es troben els empresarials. Des d'aquesta òptica podem destacar els següents avantatges de la mediació:

  • Control del resultat del procés i construcció dels acords que han de ser satisfactoris per a totes les parts.
  • Possibilitat de gestionar els riscos.
  • Permet preservar les relacions comercials, reconduir i millorar les relacions, renovar i adaptar compromisos de present a futur. En resum, generar noves oportunitats de negoci.
  • Estalvi de temps perquè les empreses que participen en una mediació fixen el calendari, la seva freqüència i la seva durada. Habitualment un procediment de mediació dura de 2 a 3 mesos, tot i que en les mediacions empresarials, sobretot si una de les empreses és resident fora del territori nacional, es pot dur a terme en un parell de dies intensius.
  • La confidencialitat del procediment i de l'acord.


Aprofundint en aquest darrer avantatge, cal destacar que la confidencialitat permet evitar el coneixement de l'existència del conflicte per terceres persones (de la competència, clients, proveïdors …). Aquest aspecte és encara més important quan ens trobem en un mercat i societat interconnectada, on la informació travessa el món en pocs segons.

Cal advertir com una determinada problemàtica pot despertar diferents sensibilitats segons el país i la seva cultura, alhora que pot produir un efecte viral, especialment en empreses implantades a diferents països o amb relacions en l'àmbit internacional.

La confidencialitat a més a més, ofereix un espai de "confiança garantida" que permet a les parts exposar els seus interessos, les seves necessitats, prioritats i fer propostes d'acord que en un altre entorn no serien possibles, sense que es pugui utilitzar aquesta informació en un procés judicial o arbitral posterior o respecte a tercers.

La Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils preveu que només les parts de mutu acord puguin modelar aquesta confidencialitat segons la seva conveniència. Així, doncs, dues empreses podran acordar quina informació oferir fora del procediment de mediació i com fer-ho. En el cas d'incompliment del deure de confidencialitat la Llei estableix haver de respondre per danys i perjudicis.

A diferència del procediment judicial, gestionar un conflicte per la via de la mediació evita l'establiment de precedents i la generació de jurisprudència pel que fa als criteris de resolució. Permet oferir solucions a mida, perquè els acords no són públics respecte a tercers, però sí que són vinculants entre les parts, i per tant es podran aportar en qualsevol moment davant l'autoritat judicial o organisme competent per a exigir-ne el compliment. Així mateix, les parts poden acordar elevar a públic o sol·licitar-ne l'homologació perquè tinguin caràcter executiu.

Un altre aspecte a destacar és com a través de la confidencialitat es preserva el prestigi i la marca – en resum, la reputació empresarial – que és quelcom que costa molt de construir i molt poc d'enderrocar. Pensem amb aspectes com la inversió i l'interès de les empreses, en la seva responsabilitat social que s'ha convertit en un factor clau i, per tant, condiciona cada vegada més com es fan les coses i quins resultats s'obtenen.

El cost que per a una empresa suposa que es desprestigiï pot ser de diferent abast econòmic però, òbviament, sempre negatiu. Tal com hem dit abans, si les empreses arriben a un acord de mediació, tenen la garantia que el contingut del mateix, de les converses i informació facilitada, no podrà fer-se pública si no és amb l'exprés consentiment d'ambdues parts, per tant, s'eviten els danys i perjudicis que es poden produir per una notícia negativa en premsa, televisió, mitjans de les xarxes socials amb efectes virals, per una demanda judicial d'un client o proveïdor...

Així, doncs, la mediació ens permet preservar la imatge corporativa, a més a més de tenir el control del procés i del risc, preservar les relacions comercials, estalviar temps i possibilita solucionar el conflicte amb un acord.

Avui et destaquem
El més llegit