Per què és important la privacitat d'un negoci?

L'experta Vanesa Alarcón, advocada i co-directora d'Avatic Abogados, explica com convertir la privacitat en un actiu per a les empreses, en l'era de les noves tecnologies i la 'Internet of Things'

Podríem definir la privacitat com el dret de tota persona a disposar del seu espai íntim i personal. Es tracta d'un dret fonamental, ja contemplat a la Declaració Universal de Drets Humans, que especifica que ningú podrà ser objecte d'ingerències arbitràries a la seva vida privada, família, domicili o correspondència.

Amb l'aparició de les noves tecnologies, aquesta definició es podria ampliar amb el fet que tenim dret a reservar la nostra intimitat i la nostra informació a la xarxa i a què només la puguin tractar, com a regla general: aquells que ens hagin informat sobre què en faran d'ella, que ho facin d'acord amb criteris de proporcionalitat, ens informin sobre la forma i finalitat en què la tractaran i que nosaltres hi donem el nostre consentiment per a fer-ho. Però, per què és important la privacitat per al nostre negoci?

1- Garantim el respecte a les dades d'altres persones
Tenir en compte la privacitat des de l'inici de qualsevol tractament de dades de persones, comporta adoptar una sèrie de processos a la nostra empresa, que garanteixen el respecte per les dades. Per exemple, si tractem dades dels nostres treballadors i hem previst mesures adequades al compliment de la normativa de protecció de dades, informarem els nostres empleats sobre quin tractament de dades farem de la seva informació, quins drets tenen i també els traslladem la responsabilitat sobre el tractament de dades personals que ells en puguin fer, respecte de dades d'altres companys o bé de clients o usuaris del nostre negoci. Així, si hi ha qualsevol incidència, podríem arribar a reclamar responsabilitats.

Succeeix el mateix amb el tractament de dades que puguem fer de clients o usuaris. Els informarem sobre quin tractament de dades farem i quins drets tenen al respecte, evitant riscos com, per exemple, que algú digui que no ens ha donat el consentiment per a fer un tractament de les seves dades, podent-ho acreditar mitjançant proves.

2- Complir amb el 'Privacy by Design'
Tenir en compte la privacitat des de l'inici en tot tractament de dades, coneguda tècnicament com a Privacy by Design (PbD), pot suposar una sèrie d'avantatges competitius per al nostre negoci que, a la vegada, es poden convertir en actius. El PbD és un concepte molt relacionat amb emprar les noves tecnologies per a prestar serveis on-line però sense deixar de banda el compliment normatiu relatiu a la privacitat, tenint-lo en compte des de l'inici de qualsevol projecte. I quins són aquests avantatges?

Evitar duplicitat de costos
Si, per exemple, disposem d'una plataforma on-line a través de la qual oferim serveis i/o comercialitzem productes, tenir en compte d'entrada, quins requisits hem de complir per a vetllar per la privacitat i protecció de dades, pot suposar que després no hàgim de fer correccions de la nostra plataforma, la qual cosa pot suposar més costos per desenvolupament web.

Més contractació dels nostres serveis enfront de competidors
Disposar de productes, equips o sistemes adaptats a les regles de la privacitat, implica establir processos adequats per al tractament de dades i això pot suposar una imatge de fiabilitat, transparència i confiança per als nostres clients. Això pot fer, doncs, que alguns clients potencials contractin els nostres serveis, enfront d'altres empreses de la competència que no els donin aquestes garanties.

La privacitat comporta seguretat i qualitat
El fet de tenir en compte la privacitat i les seves regles abans de començar qualsevol projecte, pot suposar que adoptem una sèrie de mesures informàtiques i de seguretat addicionals que garantiran no només que l'emmagatzemament de la informació sigui adequat sinó també adoptar protocols i processos tendents a garantir aquesta seguretat de la informació.

Adaptar una empresa o projecte a la normativa de protecció de dades pot comportar, per exemple, l'homogeneïtzació de processos per a la realització de còpies de seguretat (enlloc que hi hagi diversos processos dispersos i no coordinats); assegurar-nos que un proveïdor compleixi el que necessitem per evitar filtracions de dades (li fem signar un contracte d'encarregat de tractament on, d'una banda, li indiquem que ha de complir les nostres instruccions, li detallem les mesures de seguretat aplicables i, per altra banda, si no compleix, es converteix en responsable, entre altres aspectes); o pot fer que controlem i /o evitem algunes fugues de dades per part de persones que estan a càrrec nostre (entrega de manuals de bones pràctiques o compromisos de confidencialitat, acompanyats de clàusules que no només protegeixen la privacitat sinó que, moltes vegades, també protegeixen la propietat intel·lectual i industrial o el know-how de les empreses).

3- Evitem risc de sancions
El fet de no disposar de mesures adequades per a garantir la privacitat i protecció de dades a la nostra empresa, pot suposar que algun dia, davant qualsevol incident o infracció, ens caigui una sanció en matèria de protecció de dades. Segons l'actual llei, les sancions poden anar des dels 900 euros, en cas d'infracció lleu, fins als 600.000 euros i, d'acord amb la nova Directiva de protecció de dades – en tràmit, en l'actualitat – podrien arribar a ser superiors.

Cada vegada més, a causa de la importància que estan adquirint les noves tecnologies, Internet, i el Internet of Things o "tot connectat", s'està sentint a parlar també més de la privacitat i de la seva rellevància en aquest món, on molta de la nostra informació es pot trobar a la xarxa, no només degut a l'existència de plataformes on-line, xarxes socials o aplicacions mòbils sinó també perquè molts serveis s'ofereixen al núvol (emmagatzemament de dades al núvol, solucions o programes també al cloud). Per tant, tot el que puguem tenir adaptat per al nostre negoci des d'ara, relacionat amb la privacitat, pot suposar enfrontar el futur amb el màxim d'avantatges i garanties per al nostre negoci en aquest sentit.
Avui et destaquem
El més llegit