Què és un autònom dependent?

El TAED ha augmentat en els darrers anys, una figura que es mou a cavall entre la llibertat i la dependència econòmica, ja que el 75% dels seus ingressos depenen d'un únic client

Els professionals liberals són aquells que depenen d'ells mateixos, no cobren cap sou, i els seus ingressos vénen dels encàrrecs dels seus clients; clients en plural. Quan el 75% o més dels ingressos dels seus treballs són per un únic client, ja no és tan independent i segons la llei 20/2007 de l'Estatut del Treballador Autònom, en el seu article 12.2, adquireix la condició de treballador autònom econòmicament dependent (TAED).

Arribats al punt en què es dóna la circumstància descrita, es redacta un contracte entre client, quasi únic, i el TAED. Cal tenir en compte que la situació de dependència només la coneix l'autònom, que és el que està obligat per llei a comunicar-ho al client en un termini que no podrà ser inferior a 15 dies, ni superior a 30 dies naturals, computats a partir del moment en què es produeixi la variació. Per tant, aquest fet pot derivar a assumir responsabilitats per part de l'empresa, incompliment de la legislació, en contractar un TAED sense saber-ho.

En el contracte, el TAED declararà que té una formació qualificada, una infraestructura i organització pròpia adequada a l'activitat que desenvolupa, tot i que actuarà seguint les indicacions tècniques de qui el contracta, que no té treballadors per compte d'altri, que no subcontractarà a tercers i que comunicarà per escrit al contractant la variació de la seva condició de TAED.

S'establirà també, l'objecte, la durada, i la jornada laboral màxima de 62 hores setmanals. L'autònom dependent té dret a descansar, entre jornades, un dia a la setmana, a vacances anuals d'un màxim de 18 dies hàbils, si la durada contractual és de més d'11 mesos i a emetre una factura mensual dels treballs fets més l'IVA i IRPF corresponent.

La prevenció dels riscos a la feina
Pel que fa a la Prevenció de Riscos Laborals ambdues parts compliran amb les seves obligacions. És obligació del TAED registrar el contracte a l'INEM en els 10 dies hàbils següents a la formalització. Hi ha una altra observació: si han passat 15 dies hàbils i el client no ha rebut còpia del registre, ell ha de sol·licitar-la. Tant el fet de conèixer si el professional que contractem és un TAED o el seu registre inicial o la de l'extinció, generen, a priori, una certa inseguretat jurídica.

La documentació que està obligat a aportar el TAED és la següent: alta a l'IAE, al cens d'obligats tributaris, alta al règim especial de treballadors autònoms o mútua professional, pòlissa de responsabilitat civil vigent i justificant pagament, certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de cotització, avaluació de riscos de la seva activitat, certificat de vigilància de la salut que acrediti la seva aptitud, justificant formació i informació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals...

El contracte es podrà donar per acabat per mutu acord, pel seu incompliment, i pels motius legals vigents a l'hora de trencar-lo, en aquest cas la indemnització a rebre es fixa en un 5% de la facturació del TAED sense materials dels darrers tres mesos.

La creació de la figura pretén donar protecció a un col·lectiu de professionals liberals, entre ells els enginyers que, tot i que legalment són autònoms independents, la realitat és que sovint depenen d'un sol client i si bé no són treballadors de ple dret, d'aquesta manera se'ls confereixen uns drets, com tenir una jornada concreta, dies de descans i vacances.

Avui et destaquem
El més llegit