Quines són les noves regles del joc mercantil?

L'expert Josep Maria Bové explica els canvis de govern i gestió en matèria mercantil

Comitè de gestió tècnica del coronavirus. | EP Comitè de gestió tècnica del coronavirus. | EP

L'aprovació i entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2020 per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 tindrà conseqüències profundes en molts aspectes. La seva durada vindrà condicionada per uns esdeveniments que, a hores d'ara, resulten impredictibles en la seva evolució en el curt i el mitjà termini.

Des d'aquesta òptica, és important que les empreses de casa nostra (i en un sentit ampli, les entitats jurídiques de Dret privat) prenguin en consideració algunes de les principals particularitats de la nova realitat en matèria mercantil: unes regles de joc, sí, impensables fa no pas gaires dies, però que atenyen a aspectes tant específics com fonamentals de la gestió i el govern d'aquesta tipologia d'organitzacions.

• La formulació i l'aprovació dels comptes anuals

En allò que fa referència a la seva formulació i fins que conclogui l'estat d'alarma, se suspèn el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social perquè l'òrgan de govern o d'administració de la persona jurídica pugui formular-les. En la data de finalització de l'estat d'alarma s'obrirà un nou període de tres mesos per poder satisfer la formulació. A tenir en compte que la suspensió afecta comptes anuals ordinaris, abreujats, individuals o consolidats i, si es donés l'obligació legal, a l'informe de gestió.

I si es dóna la circumstància que els comptes anuals han estat formulats en la data de la declaració de l'estat d'alarma, el seu termini de verificació comptable -en cas que l'auditoria fos obligatòria- es considerarà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

Quant a l'aprovació, la Junta General de socis s'haurà de reunir de forma obligatòria durant els tres mesos següents a comptar des del moment que acabi el termini de formulació dels comptes. Aquí és important destacar que si la convocatòria de la Junta s'hagués publicat abans de la declaració de l'estat d'alarma, però el dia de la celebració fos posterior a aquesta declaració, l'òrgan d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos o revocar l'acord de convocatòria amb la publicació d'un anunci amb una antelació mínima de 48 hores en el lloc web de la societat (o en el Butlletí Oficial de l'Estat).

I en el supòsit que la convocatòria se suspengui, l'òrgan d'administració haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagués finalitzat l'estat d'alarma.

• Les reunions i les sessions dels òrgans de govern i d'administració: celebració i votacions

Durant el període de vigència del Reial Decret-llei s'habilita a associacions, societats civils, mercantils i cooperatives, així com al patronat de les fundacions, perquè puguin desenvolupar les sessions dels seus òrgans de govern i d'administració pel sistema de videoconferència. Això sí, aquesta ha d'assegurar l'autenticitat i la connexió bilateral amb imatge i so dels assistents en remot. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

Els acords es podran votar per escrit i sempre que ho decideixi el president, i hauran d'adoptar-se així quan ho sol·licitin, com a mínim, dos dels membres de l'òrgan. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social.

• L'assistència del notari en la junta de socis

En el cas que el notari sigui requerit per a la seva assistència en una junta general de socis i aixequi l'acta corresponent, podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin de forma adequada el compliment de la seva actuació notarial. 


• La suspensió del termini de caducitat dels seients del registre

Se suspèn el termini de caducitat de seients de presentació, anotacions preventives, mencions, notes marginals i altres seients registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps. Això serà així durant la vigència de l'estat d'alarma i les pròrrogues que es puguin donar, mentre que el còmput de terminis es reprendrà l'endemà de l'acabament de l'estat d'alarma (o de la seva pròrroga). 


En un altre ordre de coses, i atès que comptem amb un pes específic important del món cooperatiu, convé destacar que el reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que siguen baixa durant la vigència de l'estat d'alarma, es prorroga fins que passin sis mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma. 


En síntesi, aquestes mesures permeten flexibilitzar els actes societaris i allargar els terminis de presentació i aprovació dels documents, a fi i efecte d'intentar reduir l'impacte de la pandèmia en l'economia en general. Són mesures, per tant, molt benvingudes i que ajuden a guanyar temps.
 I sobretot, tinguin cura de vostès i dels seus.

Més informació
Consells pràctics per al teletreball
Els comercials en temps del Covid-19
Avui et destaquem
El més llegit