Big Data i l'Agència Tributària

Ja sabíem que els departaments de Recursos Humans de nombroses empreses utilitzen Facebook i altres xarxes socials com una eina més a l'hora de seleccionar als candidats més idonis. Hisenda s'ha posat al dia i pretén fer el mateix.

El director de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez, ho va avançar dimarts passat davant el Congrés dels Diputats, en detallar algunes de les línies d'actuació del Pla de Control Tributari de 2015, entre les quals es troben, "el desplegament d'eines per a l'obtenció d'informació de les empreses a les pàgines web i xarxes socials. Així mateix, el desenvolupament de sistemes de detecció de frau basats en les tècniques d'anàlisis de xarxes socials".

L'Agència Tributària compta ja amb un grup de funcionaris que es dediquen a repassar webs, blogs i altres plataformes d'Internet a la recerca d'indicis de frau. Entre les pàgines que revisen estan les d'anuncis d'habitatges en lloguer i venda de cotxes. Segons Menéndez, "és importantíssim ser intensius en la utilització de les noves tecnologies i ser capaces d'utilitzar en les nostres actuacions de control el suport dels experts en auditoria informàtica per entrar en l'engranatge i en la informació que tenen els ordinadors i que no s'aporta a l'Agència Tributària".

És evident que avui dia són freqüents les fotos en Instagram, Facebook i altres xarxes socials vanagloriant-nos de les nostres vacances, navegant pel Mediterrani lluint un envejable bronzejat a bord d'un iot, hotels luxosos, etc. Fins i tot existeixen tags dedicats exclusivament a mostrar com és la vida dels joves, macos i milionaris, entre uns altres, "rich kids of Instagram". Fins aquí tot correcte, cadascun és lliure de compartir la seva vida privada amb qui li agradi. Ara bé, tot el que mostren haurà de correspondre's amb el patrimoni declarat per aquestes persones. En un altre cas, es tractarà de guanys patrimonials no justificats, el tractament fiscal dels quals és qualsevol cosa menys favorable.

De tal manera, s'integraran a la base liquidable general del període impositiu respecte del qual es descobreixi, tret que el contribuent provi suficientment que ha estat titular dels béns o drets des d'una data anterior a la del període de prescripció.

Tractant-se d'empreses, els béns i drets es consideraran adquirits amb càrrec a renda no declarada, que s'imputarà igualment al període impositiu més antic d'entre els no prescrits susceptibles de regularització. A més, si els béns dels quals presumim es troben a l'estranger i no van ser objecte de la declaració tributària especial, s'imposarà una sanció del 150% de la quantia de la quota íntegra resultant de la seva inclusió a la base del període impositiu més antic d'entre els no prescrits susceptible de regularització.

En aquest últim cas (elements a l'estranger no declarats) estem davant una presumpció iuris et de iure, que no admet prova en contrari, d'aplicació en el cas que el contribuent pugui acreditar que els béns o drets procedeixen d'un exercici prescrit. Únicament no resultarà aplicable aquesta presumpció quan el contribuent o el subjecte passiu provi que els béns han estat adquirits amb càrrec a rendes declarades o bé amb càrrec a rendes obtingudes en períodes impositius, respecte dels quals no tingués la condició de contribuent o subjecte passiu de l'IRPF o de l'Impost de societats, respectivament.

I què passa amb la meva privadesa a les xarxes?
L'àmbit de privadesa a les xarxes socials ve marcat per les condicions d'ús establertes per les companyies tecnològiques. Facebook i Twitter són restrictius en aquest assumpte. Com han publicat diferents mitjans, entre ells ABC, "la condició d'aquest tipus d'eines tan popularitzades en l'actualitat dóna motiu a la creació de perfils anònims i falsos que, unit a la possibilitat d'exercir l'humor de manera recurrent, pot dificultar la possibilitat de cerciorar-se de l'existència del possible defraudador". Joaquín Muñoz, advocat de Abanlex, assenyalava "la possible incompatibilitat [de la mesura d'Hisenda] perquè caldria demostrar que realment és aquesta persona qui està darrere d'aquests perfils".

Ara bé, la Llei de Protecció de Dades cedeix (i bastant) en el que a l'àmbit tributari es refereix (veure articles 93 i següents de la Llei General Tributària). A més, poques coses són més eficaces en Hisenda que els seus ordinadors, autèntics experts en l'encreuament de dades. Com deia Oscar Wilde, "l'única cosa capaç de consolar a un home per les estupideses que fa és l'orgull que li proporciona fer-les". Resumint, vanagloria't tot el que vulguis, però millor assegura't d'haver-ho declarat.

Carlos Guerrero publica regularment els seus articles en el seu blog.  
Avui et destaquem
El més llegit