El teixit empresarial català: molta llum i alguna ombra

Com van les empreses? Van millor o pitjor? Per a poder contestar qüestions com aquestes podem fixar-nos en les dades reals, com la Memòria Econòmica 2017 que ha publicat recentment el Consell Superior de Cambres de Catalunya. D’entre els diferents apartats, hi ha el dedicat a l’empresa catalana. En aquest article resumim de manera esquemàtica els trets principals del diagnòstic del teixit empresarial en els darrers anys, incloent-hi 2017.

Quan avaluem una empresa, entre els aspectes fonamentals podríem destacar la generació de riquesa i la situació financera. Si aquests dos aspectes van bé, podem dir que l’empresa té bona salut. A més caldria tindre en compte la dimensió social de l’empresa i el seu impacte en l’entorn, però això ja seria el tema d’un altre article.

Comencem per la riquesa financera:

* Les vendes estan creixent molt (un 7% en 2017). Sobretot, gràcies a la millora del consum intern i a la internacionalització (exportacions, turisme, inversió estrangera...).

* Els beneficis també han augmentat força i la rendibilitat del capital invertit s’ha situat per sobre del 9%, el que està molt bé ja que incentivarà als accionistes a invertir més en les seves empreses.

* Però hi ha dos aspectes menys favorables. Per una banda, la millora en els beneficis és a causa de la reducció dels salaris en termes reals. I, en segon lloc, s’està reduint la inversió en recerca i desenvolupament, i és un problema que pot condicionar negativament el futur.

"En la situació actual és evident la millora en els beneficis a causa de la reducció dels salaris en termes reals"

La situació financera també ha evolucionat molt bé:

* Les empreses s’han seguit capitalitzant. Per tant, bona part dels beneficis els han destinant a l’autofinançament. Això permet que els balanços siguin més forts i hi hagi més liquiditat per a fer front als deutes.

* Les despeses financeres han seguit disminuint, sobretot gràcies als baixos tipus d’interès.

* I el creixement empresarial és equilibrat ja que els beneficis augmenten més que les vendes, que els actius i que els deutes. Per tant, és un creixement rendible, amb una bona productivitat dels actius i amb prudència financera.

I, a més, en 2017 el nombre d’empreses ha augmentat en un 5,7%. També és molt positiu que sobretot ha crescut el nombre d’empreses mitjanes (+13,5%) i grans (+9,2%).

"L'empresa catalana té bona salut, i millor que en els anys anteriors"

En resum, amb dades fins a finals de 2017, l’empresa catalana té bona salut, i millor que en els anys anteriors. I, en general, està en una situació favorable per entomar els reptes que es presenten en els propers anys: la Revolució 4.0, la previsible desacceleració de l’economia mundial i europea, les incerteses polítiques... Però com hem dit, no tot són llums, també hi ha ombres: cal millorar la inversió en R+D i cal que una part més important de la riquesa generada arribi a totes les persones que treballen a les empreses.

Més informació
Governar i comunicar la feina feta i la que es farà
La part econòmica del greuge català
PGE 2018: més infrafinançament per a Catalunya
Avui et destaquem
El més llegit