L'ètica, sinònim de rendibilitat

Les empreses amb valors són les que promouen l’activitat econòmica des de la sostenibilitat sense renunciar a la rendibilitat. La societat demana cada vegada més transparència, compromís i ètica a les organitzacions, que han de ser rendibles econòmicament, socialment i mediambientalment.

"El gran repte que proposa l’economia conscient és que s’aposti per crear valor a través de valors humans"

Actualment la gran majoria de les empreses no pensen en quin és l’impacte real que tenen en la societat. El seu dia a dia està governat per l’estrès, la hipervelocitat i l’automatisme sense temps per a la reflexió i amb un obsessiu afany de lucre a curt termini. El gran repte que proposa l’economia conscient és que s’aposti per crear valor a través de valors humans. Perquè al final les organitzacions són ens vius amb molts paral·lelismes amb els éssers humans que les componen.

Els negocis han d’estar al servei de la societat, generant productes i serveis que satisfacin necessitats, que creïn riquesa social i generin ocupació. El veritable avantatge competitiu està en els valors, que han de traslladar-se a tots els membres d’una empresa, desterrant les pràctiques egoistes dels últims anys que ens han portat a la crisi global que tots coneixem. En aquest sentit podem parlar de tres pilars comuns que composen aquesta idea d’empresa: els valors humans, el medi ambient i la contribució a la societat.

Quan parlem de valors humans ens referim a la política de formació continuada adaptada a les necessitats dels treballadors; la política de contractació en la qual s’incloguin contractes fixes, contractes a persones amb discapacitat o a persones de més de 45 anys; polítiques de participació basades en la consulta als treballadors en relació a decisions estratègiques i en l’establiment de mecanismes per rebre suggeriments amb sistemes d’estímuls. També és clau l’aposta per les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar, així com les polítiques de seguretat i salut a la feina.

En relació al medi ambient, és fonamental tenir implantat un sistema de gestió ambiental i disposar de polítiques de reutilització i estalvi de recursos. I finalment, en referència a la contribució a la societat, per una banda és important oferir places per a la realització de pràctiques donant suport així a la formació i l’educació. D’altra banda, també és clau l’acció social de l’empresa amb suport tècnic o financer a ONGs i patrocinis d’activitats culturals o d’oci per al conjunt de la població.

"Les empreses han de canviar el seu objectiu vital de guanyar diners pel de crear riquesa convertint l’ètica en sinònim de rendibilitat"

En definitiva, les empreses han de canviar el seu objectiu vital de guanyar diners pel de crear riquesa convertint l’ètica en sinònim de rendibilitat. Així ho reclama la societat, que vol un enfocament més humà. Només seran competitives a mitjà i llarg termini les empreses que incorporin els valors humans a la seva gestió. Les que no ho facin acabaran generant rebuig i deixaran de ser rendibles. L’ètica contribueix a l’èxit empresarial i ha de guiar un procés de canvi cap a un ideal en el qual els hàbits de producció, consum i inversió permetin que les persones, en el present i el futur, gaudeixin de condicions que els permetin accedir a una existència digna i a una millor qualitat de vida.

Avui et destaquem
El més llegit