Facebook i la planificació fiscal

La coneguda xarxa social Facebook ha declarat uns ingressos a Espanya de 2,68 milions d'euros en 2013. Aquesta xifra resulta unes 10 vegades per sota del volum de negoci real generat per Facebook a Espanya. Si es multiplica l'ingrés mitjà per usuari declarat per Facebook (2,01 dòlars) pels 18 milions d'usuaris espanyols les xifres són unes altres. L'empresa hauria de declarar 28,5 milions d'euros a Espanya.

Com s'aconsegueix aquest estalvi fiscal? Com veurem, resulta relativament senzill minorar la tributació del negoci online. Facebook Espanya opera com a prestadora de serveis per a la seva filial irlandesa i no com a empresa comercialitzadora de publicitat. Enfront del tipus del 30% de l'impost espanyol (si ben el tipus real al qual resulten gravades les empreses és inferior gràcies a diverses bonificacions, exempcions i deduccions) els impostos corporatius d'Irlanda segueixen sent uns dels més baixos de tota Europa, tan sol del 12.5%.

Cal preguntar-se si és lícit, o com menys ètic, tenir tals distorsions fiscals dins de la Unió Europea. Un dels pilars fonamentals de la Unió és l'anomenada llibertat d'establiment. D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, "el mercat interior implicarà un espai sense fronteres interiors, en el qual la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals estarà garantida …". De tal manera, la llibertat d'establiment implica poder constituir una empresa on vulguem sempre que es compleixin les legislacions vigents en cadascun dels països i les corresponents directives europees.

El sector tecnològic és un sector que treballa lliure i sense gaires restriccions legals per establir-se. Lògicament, aquestes empreses establiran les seves filials a Europa en aquell país que tingui els impostos directes més baixos o la legislació més favorable per al tipus d'activitat que es realitza. A causa que els impostos directes no han estat encara harmonitzats (la competència fiscal entre països ha fet impossible avançar més en el procés d'harmonització), les empreses s'estableixen i paguen impostos als països fiscalment més favorables per a elles.

La regla de localització de l'impost de societats espanyol obliga a tributar aquí a aquelles empreses que tinguin el seu domicili social o la seva seu d'adreça efectiva en territori espanyol. Obviant els convenis de doble imposició, la llei no té en compte els ingressos que existeixin en la resta de països.

Les empreses tecnològiques presten els seus serveis amb summa facilitat. No requereixen una estructura important (per aquest motiu resulta difícil concloure que la seu de l'adreça efectiva d'una tecnològica radiqui a Espanya) i les seves vendes a la resta de països no tenen les traves pròpies de l'exportació de productes en un sentit físic. Valgui d'exemple Facebook, l'oficina espanyola de la qual compta amb una desena de persones en plantilla.

S'estima que les arques públiques espanyoles deixen d'ingressar uns 1.000 milions d'euros a l'any a causa d'aquesta baixa tributació d'algunes multinacionals. Malgrat les lògiques i recurrents crítiques que generin aquest fet, la planificació fiscal, sempre dins del marc legal, és vàlida, i un motiu decisiu per a una empresa a l'hora d'establir les seves instal·lacions en un país determinat. Potser l'enfocament hauria de ser altre i buscar l'establiment d'una fiscalitat que situï a Espanya com un país friendly amb la tecnologia, les empreses de la qual generen ocupacions d'alt valor afegit i d'indubtable impacte en la cadena de valor d'un país, aconseguint que els beneficis d'aquestes empreses tributin al nostre país.

Carlos Guerrero publica regularment els seus articles en el seu blog

Avui et destaquem
El més llegit