PGE 2018: més infrafinançament per a Catalunya

L'Estat recapta molt a Catalunya i hi gasta poc. D'acord amb càlculs de la Generalitat fets amb mètodes consensuats per un grup plural d'experts, la mitjana del dèficit dels darrers anys se situa al voltant dels 16.000 milions d'euros (8% del producte interior brut). Són més de 43 milions diaris, import superior a la despesa diària de la Generalitat en sanitat, salut i despesa social.

Aquest article tracta només la part del dèficit provocat per la política d'inversions de l'Estat. Analitzant les inversions previstes en el pressupost 2018 podem comprovar que consoliden el greuge que pateix Catalunya:

• Del total d'inversió regionalitzada, Catalunya rebrà 1.349 milions d'euros, que representen el 13,3% del total d'inversió de l'Estat.

• De tota manera, el percentatge és en realitat molt més baix, ja que en la inversió regionalitzada no s'inclouen 4.662 milions d'euros que l'Estat invertirà bàsicament a Madrid (museus estatals, ministeris i connexions de Madrid amb la resta de les comunitats autònomes). Si tenim en compte tota la inversió, el pes de Catalunya en el total de la inversió estatal es redueix fins al 9,1%.

"El pes de Catalunya en el total de la inversió estatal es redueix fins al 9,1%"

• I després bona part de la inversió pressupostada per a Catalunya no s'executa. Mentre a altres regions s'executa més del que es pressuposta, a Catalunya el percentatge d'execució dels darrers anys és d'un 60%.

Per poder valorar aquests percentatges podem recordar que la població catalana representa el 16,2% del total d'Espanya i que la contribució catalana al Producte Interior Brut supera el 19% del total.

Aquest dèficit provoca:

• Que Catalunya tributi per habitant per sobre de la mitjana. En els darrers anys ha estat la segona de 15 comunitats autònomes, segons les dades d'Hisenda.

• En canvi, el finançament català rebut de l'Estat per habitant està per sota de la mitjana (essent la 14a comunitat autònoma sobre 15 comptant el cost de la vida).

"No és just que Catalunya acabi més pobre que moltes regions que reben la seva solidaritat"

En qualsevol país és lògic que les regions més riques contribueixin amb la seva solidaritat a millorar les regions més pobres, però el que no és just és que Catalunya acabi més pobre que moltes regions que reben la seva solidaritat. Això ho posa de manifest l'Índex Europeu de Progrès Social, que mesura la capacitat de les regions per a cobrir les necessitats bàsiques dels seus ciutadans:

• Catalunya és la regió 58 de la UE en riquesa generada (PIB per càpita).

• Però passa a ser la regió 165 segons l'Index de Progrés Social (per la menor inversió i despesa social que arriba a Catalunya).

En resum, en 2018 el dèficit de finançament i d'inversió estatal seguirà frenant l'economia i perjudicant el benestar dels catalans.

Més informació
El miracle de l’economia catalana
Directius mentiders
La igualtat real
Avui et destaquem
El més llegit