La transformació educativa i la lliçó inversa

En els últims anys i, especialment, arran de la Quarta Revolució Industrial i la pandèmia per coronavirus, s'està accelerant la transformació educativa. El repte és que les persones aprenguin en un món basat en fenòmens disruptius com els dispositius mòbils, internet, xarxes socials… i els canvis que provoquen com la dificultat de concentració o la facilitat d'accedir a tota mena de recursos a través d'internet.

La lliçó inversa és un dels mètodes que està guanyant pes en la formació, tant a la universitat, com en l'empresa i al llarg de la vida. La seva aparició relativament recent i les primeres referències les trobem a principis del segle vint. És un mètode que:

  • Inverteix el procés d'aprenentatge: l'alumne estudia a casa abans de la classe el material docent que se li proporciona (apunts, vídeos, articles…).
  • Una vegada l'alumne ha estudiat els materials, es realitza la sessió lectiva que se centra en l'exposició per part del professor dels temes més rellevants, s'aclareixen dubtes i es consoliden els coneixements apresos, mitjançant discussions i exercicis realitzats a classe.
  • Posteriorment, al final de la sessió i/o al final de l'assignatura es realitza l'avaluació.

La digitalització permet que els alumnes tinguin els apunts abans de la classe i, per tant, la sessió lectiva pot destinar-se a activitats de més valor per a l'aprenentatge

Per a evitar malentesos és important ser conscients que la lliçó inversa no consisteix només en que els alumnes visionin vídeos o altres materials en línia, ni redueix el treball del professor.

Fa algunes dècades, el principal objectiu pel qual l'alumne anava a classe era per a prendre apunts del que explicava el professor. Al final de l'assignatura, l'alumne memoritzava els apunts per a poder aprovar l'examen. Avui dia, la digitalització permet que els alumnes tinguin els apunts abans de la classe i, per tant, la sessió lectiva pot destinar-se a activitats de més valor per a l'aprenentatge.

Una de les limitacions d'aquest mètode és que fa imprescindible una important inversió inicial per part del professor que ha de preparar els materials docents amb antelació perquè l'alumne pugui estudiar-los.

Entre els avantatges de la lliçó inversa cal destacar que:

  • Permet substituir hores lectives d'alumne passiu a l'aula per hores lectives amb participació activa de l'estudiant a l'aula.
  • Augmenta la motivació i la participació dels alumnes.
  • El professor pot dedicar més temps a l'atenció personalitzada dels alumnes, a través de sessions de tutoria. Per tant, enriqueix el temps de contacte entre professor i alumne.
  • Es redueixen les hores lectives a tot el grup classe que són substituïdes per sessions de tutoria del professor amb grups reduïts d'alumnes.
  • S'adapta més al ritme d'alumne, ja que hi ha més treball fora de l'aula, però pot adaptar-ho a la seva agenda.

La lliçó inversa es pot aplicar a tot tipus de programes de formació en les quals l'alumne tingui un nivell suficient de maduresa i responsabilitat per a poder treballar de manera individual o en grup abans de la classe.

A manera de conclusió, podem dir que és un mètode amb resultats molt favorables des del punt de vista de l'aprenentatge, de la motivació dels alumnes i del fracàs escolar. Per això, el més probable és que en els pròxims anys continuï augmentant el seu pes en el món de l'educació.

Més informació
Dèficit d’infraestructures: cal més pressupost i després complir-lo
Aprenent lideratge de 15 segles als monestirs benedictins
Avui et destaquem
El més llegit