Els perfils laborals més demandats a Catalunya

La gestió d'IT és el valor més buscat al mercat de treball català i de l'Estat espanyol, segons detecta Adecco

Els tècnics d'IT són els perfils més buscats de l'Estat, segons la consultora de RRHH Adecco Staffing | iStock Els tècnics d'IT són els perfils més buscats de l'Estat, segons la consultora de RRHH Adecco Staffing | iStock

A qualsevol reunió empresarial a què s'assisteixi, especialment des de l'inici de la pandèmia, s'acaba arribant a la mateixa conclusió: falta talent. La transició tecnològica que la pràctica totalitat de sectors econòmics del país, la digitalització que la nova omnicanalitat demana d'indústries des de l'automòbil fins a l'Horeca, obliga que els treballadors i estructures s'adaptin a aquestes noves realitats. Adecco Staffing, la divisió del grup Adecco dedicada al treball temporal i la formació i consultoria en Recursos Humans, ha explorat les competències i perfils laborals més demandats per unes empreses de l'Estat en plena actualització, amb una tendència cristal·lina: la tecnologia mana a l'hora de buscar feina.

En fins a nou de les 17 comunitats autònomes de l'Estat, el perfil més buscat és explícitament tecnològic. Catalunya no és diferent: el perfil de treballador que més es busca al país és el de tècnic d'IT, una categoria general on s'engloben totes les feines especialitzades que es deriven de l'actualització tècnica d'empreses de diferents sectors. Entre els treballadors més buscats del país destaquen també els perfils d'electromecànica. Tot i això, val a dir, Catalunya és de les comunitats autònomes amb menys perfils tècnics entre els més cercats, segons les dades recollides per Adecco Staffing.

A Catalunya s'afegeixen altres territoris com les Balears, Andalusia o La Rioja, on els perfils tècnics en Tecnologies de la Informació destaquen entre totes les competències laborals disponibles al mercat pel que fa a les prioritats de les empreses contractants. També ho és a la Comunitat de Madrid, amb una particularitat compartida a Catalunya pels escassos perfils tècnics fora de l'IT que es cerquen en el seu mercat laboral.

Per altra banda, a comunitats com la Regió de Múrcia o el País Valencià es necessiten, segons l'informe d'Adecco, perfils més especialitzats i formats. A les comunitats del llevant espanyol es busquen principalment enginyers i altres professionals d'alt nivell per a indústries tecnològiques. També ho són al País Basc. Els perfils tècnics concrets més cercats a l'Estat varien, tal com confirma la consultora de Recursos Humans, segons el territori on s'estudiï. Per exemple, a les Balears els perfils IT més buscats són els gestors d'experiència d'usuari, mentre que al País Valencià destaquen els tècnics de qualitat.

Perfils generals

Més enllà dels perfils tècnics, hi ha una sèrie de professionals que es demanden, en general, en el conjunt del territori espanyol. És el cas, per exemple, dels professionals sanitaris de diferents nivells. Sense anar més lluny, a Castella i Lleó els treballadors del sector de la salut en general són el perfil més demandat, mentre que a les Illes Canàries es busquen específicament infermers i infermeres. A banda del personal sanitari d'atenció al pacient, Adecco destaca l'especial demanda de tècnics especialitzats de laboratori en el sector de les ciències de la vida.

Un altre camp on l'Estat espanyol troba un veritable dèficit pel que fa a la disponibilitat de perfils laborals per a l'empresa és el dels oficis. Tal com constata la consultora, els treballadors lligats a Formació Professional "tenen una alta demanda, molt per sobre de l'oferta existent", i ja es troben per sobre quant a ofertes laborals de les titulacions universitàries. Així, perfils com electromecànics, soldadors, encofradors o ferrallistes són especialment buscats al mercat laboral espanyol. A comunitats autònomes com Andalusia o l'Aragó, de fet, aquests són els principals perfils que busquen les empreses a l'hora de cobrir les seves necessitats de mà d'obra.

La manca de treballadors en el sector dels oficis respon, principalment, a l'escassa formació professional. Tot i això, en el sector serveis – que en una economia terciaritzada com l'espanyola roman un dels més actius en la cerca de treballadors – la consultora identifica característiques diferents del mercat que expliquen per què les empreses de tot el territori necessiten mà d'obra de perfils diversos. En el cas de l'atenció al públic, Adecco destaca qüestions com els salaris poc competitius o els torns canviants a determinats llocs de feina i territoris, així com la cerca de candidats massa especialitzats o el domini d'idiomes, com alguns dels obstacles que troben les empreses per cobrir les seves vacants.

Més informació
Barcelona lidera la innovació en mobilitat
Catalunya, imant d'inversions
Les capitals europees dels (futurs) unicorns
Avui et destaquem
El més llegit