Espanya: feines de 4 hores durant 6 mesos

Dels 18,57 milions de contractes signats al llarg de l'any 2015, un 24,7%, més de 4,5 milions, han tingut una durada de set dies o menys

Més contractes però de menys durada. Aquesta sembla ser la tònica en què s'ha instal·lat la contractació a Espanya. Amb les dades de gener de 2016 a la mà, podem veure que durant aquest mes s'han registrat 1.396.929 contractes, un 2,1% més que en el mateix mes de 2015. D'aquesta quantitat, 125.612 contractes, l'equivalent al 8,99% del total, han estat de caràcter indefinit -un 4,5% més que al gener de l'any passat-. Si considerem contractes de qualitat els indefinits i a jornada completa, se'n van signar un total de 78.754. La resta, 46.858 van ser-ho a temps parcial. Els altres contractes, més d'1,2 milions van ser de caràcter temporal i d'aquests, gairebé el 30% van ser-ho a temps parcial. És a dir, se signen més contractes de quatre hores durant sis mesos que indefinits. Dels de la 'pitjor qualitat' possible.

Temps parcial i a mitja jornada
Aquest podria ser, també, el resum de l'anàlisi del mercat laboral a Espanya durant el 2015: més contractes i més precaris. L'any va acabar amb un, podríem dir, tímid balanç positiu. Més contractes sembla una bona notícia. No obstant això, segons les dades del Ministeri d'Ocupació, dels 18,57 milions de contractes signats al llarg de l'any 2015, un 24,7%, més de 4,5 milions van tenir una durada de 7 dies o menys. Si se sumen els que van durar fins a un mes, la xifra absoluta s'eleva fins als 7 milions de convenis, la qual cosa suposa que el 37% del total de contractes van durar com a màxim un mes.

La recuperació es constata però la precarietat laboral és protagonista. La reducció de l'atur a Espanya tancant l'any 2015 significa un 8% menys que l'any anterior i és la caiguda de l'atur més gran des del 1996. Una altra bona notícia és la creació neta de llocs de feina, un mig milió, i l'increment de cotitzants de la Seguretat Social. Tot i que encara queda per arribar als 19 milions de persones cotitzant d'abans de la crisi.

Tipus de contractes Font: INE Elaboracló VIA Empresa


Veient en perspectiva les dades, la contractació ha crescut des del 2009. El nombre total de contractes signats ha augmentat. Parlant del 2015, la mala notícia és el nombre de contractes temporals que es van signar durant el 2015: 17 milions, mentre que els indefinits van ser 1,5. El 42% de la contractació estable va ser a temps parcial. I per si no fos poc, dins de l'ocupació estable, una proporció important de les jornades són inferiors a 40 hores setmanals. Així, el 40% dels nous contractes indefinits signats durant el 2015 a l'Estat Espanyol van ser a temps parcial.

Contractes nous el 2015 Font: INE Elaboració VIA Empresa


El 2015 es va produir un important increment de la contractació indefinida a temps parcial. Segons les dades d'Ocupació, el passat exercici es van signar 642.000 contractes indefinits a temps parcial, la qual cosa suposa un increment del 9% respecte a 2014 i un 50% més dels quals se signaven en l'exercici 2011. Aquest augment de l'ocupació a temps parcial ha fet que aconseguir un lloc de feina de màxima qualitat -indefinit a temps complet- segueix sent igual de difícil que en els anys anteriors. Només el 4,66%, menys d'un de cada 20 signats, es podria considerar de màxima qualitat.

Temporalitat en femení
Analitzant les dades en perspectiva, observem que en el període 2010-2014 en general el nombre de contractes ha caigut amb la crisi econòmica. Mentre els contractes a jornada completa van anar caient fins a finals del 2011 per tornar a créixer després, els contractes a temps parcial no han fet més que incrementar.

Contractes per jornada Font: INE Elaboració VIA Empresa 

Segons les dades disponibles a l'INE, per gènere, les dones són les grans damnificades de la precarització. La participació de treballadors homes a temps parcial en l'ocupació total masculina s'ha elevat d'un 5,3% el 2010 a un 7,8% el 2014, i la participació de dones amb aquest tipus de jornada en l'ocupació total femenina també s'ha elevat (d'un 22,7% en 2010 a un 25,6% en 2014). La participació masculina no és significativa, realment, mentre que la de les dones és dramàtica.

Si es considera l'ocupació total, el percentatge d'homes a temps parcial sobre l'ocupació total (homes i dones) ha passat d'un 3,0% l'any 2010 a un 4,2% l'any 2014. El percentatge de dones amb jornada a temps parcial va representar en l'ocupació total un 10,0% l'any 2010 i un 11,7% l'any 2014.

Més temporalitat
Aquestes dades i xifres ens mostren que la crisi ha incidit fortament en la temporalitat dels contractes. La precarització del treball s'ha instal·lat en ambdós gèneres i d'una manera més incisiva en les dones. No obstant això, com el nombre de contractes de treball a temps parcial ha crescut, els homes també han vist incrementada la seva participació en aquest tipus de feina.

El nombre de contractes totals l'any 2009 era de 15.881.000, reduint aquesta xifra l'any 2014 fins a 14.285.000. Amb aquesta reducció de llocs de feina, la relació entre contractes indefinits i temporals passa d'11.877.000 i 4.003.000, respectivament l'any 2009, a 10.857.000 i 3.428.000 respectivament el 2014. La taxa de temporalitat, per tant se situa en aquest període en cotes bastant altes el 2009 per descendir, com la contractació, fins a tocar fons l'any 2012 i tornar a repuntar.

En aquest temps el gap de temporalitat entre homes i dones afectava negativament al gènere femení. A mesura que la contractació torna a repuntar, s'escurça aquesta diferència i el percentatge d'homes amb contractes temporals s'apropa al de les dones.

El 2006 l'atur es va situar al seu nivell més baix (el 8,3%) i els contractes de duració determinada també van assolir el seu nivell més alt: el 35,6%. Quan va esclatar la crisi, la contractació va caure i, per tant, la contractació a temps parcial. A mesura que comença a baixar l'atur a partir del 2012, es fa palès l'increment dels contractes temporals.

 
Font: INE Elaboració VIA Empresa 


Atur juvenil, precarietat juvenil
Per grups d'edat, en homes els percentatges més alts d'ocupació a temps parcial corresponen als més joves. En dones, els percentatges són significativament més alts que en els homes en totes les edats. L'any 2014, les dones de 25 a 44 anys el percentatge es manté entorn del 25% i a partir dels 45 anys, i fins als 64 anys, aquest percentatge es redueix lleugerament.

La participació d'assalariats temporals, tant dones com a homes, ha descendit en el període 2010-2014. La representació d'assalariades temporals en l'ocupació total femenina ha descendit 1,5 punts percentuals en aquest període i la participació masculina en l'ocupació total creix 0,1 punts. Això s'explica pel simple fet que el nombre de treballadors en els anys més aguts de la crisi ha descendit de manera general.

Mercat laboral europeu
A la UE-28, la representació de l'ocupació a temps parcial de les dones és més alta que a Espanya. L'any 2014 representaven el 32,8% de l'ocupació femenina i a Espanya el 25,6%. Si es considera l'ocupació total, a la UE-28 representaven el 15,1% l'any 2014 i a Espanya l'11,7%. Aquestes dades s'han vist augmentades des de l'any 2009, tant en homes com en dones.

No obstant això, per la seva banda, la participació de les dones assalariades amb contracte temporal a la UE-28 és més baixa que a Espanya, l'any 2014 representaven el 14,5% del total d'assalariats (homes i dones) i a Espanya el 24,5%.
Avui et destaquem
El més llegit