Portes obertes a l’agricultura intel·ligent i de precisió

Nova convocatòria d'ajuts per a projectes de digitalització per a regadiu

L'agricultura de precissió aporta una visió tecnològica a la gestió agrícola |iStock L'agricultura de precissió aporta una visió tecnològica a la gestió agrícola |iStock

L’aigua és un recurs escàs, cada cop més tensat pel canvi climàtic. Però sense aigua no hi ha aliments i cada cop hi ha més dificultats per atendre adequadament la demanda. La xifra de desnodrits al món s’acosta al 800 milions de persones. En els darrers quinze anys hem viscut cinc serioses crisis de preus amb conseqüències socials i polítiques molt importants. Són els avisos d’una crisi alimentària que s’apropa. De fet, no ho dubtem, el canvi climàtic s’expressarà en forma de crisi alimentària. La sequera que vivim ens ho fa ben evident al provocar severes pèrdues de producció a l’agricultura amb un efecte distorsionador sobre els preus dels aliments. En vàrem parlar en aquestes pàgines (sequera i aliments, no hem sigut previsors). No hem estat previsors, però ara cal esforçar-se en les solucions.

En primer lloc, cal disposar d’un sistema de reg modern, és a dir, un regadiu a pressió. Avui a Espanya encara queda un 22,7% de reg per gravetat, però a Catalunya aquest percentatge s’enfila fins al 47%. Raons de caire crític com n’és la manca d’aigua i els valors ambientals exigeixen accelerar el procés de modernització de manera urgent. L’Administració pública, entitats financeres i agricultors han d’arribar ràpidament a acords que facilitin la transformació. Reticències en un sentit o altre no tindrien justificació.

"El canvi climàtic s’expressarà en forma de crisi alimentària"

L’agricultura de precisió

Però cal anar més enllà, cal avançar vers l’agricultura de precisió, aquella que ajusta el procés productiu a la màxima eficiència i mínim impacte ambiental. Com fer-ho? Un sistema de regadiu eficient per poder actuar necessita saber que hi ha i que passa al seu entorn i al sòl on se situa. Amb aquesta finalitat li cal controlar el consum d’aigua al llarg de la xarxa de regadiu que s’hagi dissenyat. Li cal conèixer les condicions físiques del sòl i la seva humitat. Ha de saber les condicions climàtiques i la previsió de fenòmens meteorològics. Amb la finalitat de conèixer-ho li calen sensors per detectar els valors de les diferents variables. Alguns sensors són biosensors en tant que és la mateixa planta qui indica el seu estat, la qual amb l’ajut de sistemes intel·ligents reclama les actuacions oportunes. Alguns sensors efectuen les seves mesures per teledetecció amb dron, avió o satèl·lit.

Per poder gestionar el conjunt de dades cal disposar d’una plataforma informàtica capaç de registrar, d’analitzar i prendre decisions amb el suport de la intel·ligència artificial. Com a resultat es poden establir models predictius, dotar de major eficàcia als processos i a l'ús dels recursos. Un sistema d’agricultura de precisió permet reduir fertilitzants, fitosanitaris, energia, aigua i, també, millorar la productivitat. La integració telemàtica de les dades tècniques del sistema de regadiu ha de possibilitar una millor i més eficient gestió dels potencials i necessitats hídriques, sobretot en un escenari de majors dificultats del recurs escàs de l’aigua. Cal tenir en compte, així mateix, que les dades de consums i producció són, alhora, dades amb implicacions econòmiques. D’aquí la importància d'integrar en el mateix sistema informàtic la informació de gestió econòmica de l’empresa agrària.

Convocatòria d' ajuts

En aquesta direcció el Govern espanyol acaba de publicar el dia 2 d’agost de 2023 l’Ordre TED/918/2023, de 21 de juliol, sobre concessió d’ajuts per l’elaboració de projectes de digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu, L’ordre sobre concessió d’ajuts per l’elaboració de projectes de digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu pretén avançar en aquest objectiu de l’agricultura de precisió i amb aquesta finalitat ja ha obert la primera convocatòria. Aquesta primera convocatòria d'ajuts acompanya el propi decret i obre la porta a la presentació de sol·licituds d’ajut en el termini de trenta dies hàbils (30) a partir dels seixanta (60) dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria, dia següent que correspon al 3 d’agost de 2023. El període d' execució material del projecte, així com dels pagaments reals i efectius realitzats amb càrrec als mateixos, serà com a màxim, el 30 de juny de 2026.

"La quantia total màxima dels ajuts a concedir en el marc d’aquesta convocatòria és de 100 milions d’euros"

La quantia total màxima dels ajuts a concedir en el marc d’aquesta convocatòria és de 100 milions d’euros. La quantia màxima i mínima de la subvenció se situa entre 2 milions d’euros i 100.000 euros. En el supòsit que el projecte sigui presentat per una Comunitat de Usuaris d'Aigües Subterrànies o per una agrupació en la qual una o més de les entitats beneficiàries integrants sigui una Comunitat d'Usuaris d'Aigües Subterrànies, s'estableix un ajut màxim per projecte de 4 milions d' euros, i un ajut mínim per projecte de 100.000 euros. Un aspecte a destacar és que la intensitat màxima de l'ajut respecte de les despeses elegibles subvencionables és del 100%.

Els tipus d’accions que es poden finançar son les següents:

a) Creació d' una aplicació per a la tramitació electrònica i d' un portal web.

b) Creació d' inventaris i serveis web de sistemes de informació geogràfica i identificació cadastral del parcel·lari agrícola i xarxa de reg.

c) Millores tecnològiques i digitalització dels sistemes de control del volum d' aigua realment utilitzat.

d) Monitoratge del contingut d' aigua al sòl per optimització del reg.

e) Monitoratge de la qualitat i volum d' aigua en els retorns de regadiu a lleres superficials.

f) Monitoratge dels lixiviats a les aigües subterrànies.

g) Suport al telecontrol, monitoratge, fertirrigació i millora de l' eficiència energètica.

Assessorament

Tot i que les subvencions es presentaran en format digital estandarditzat cal no amagar la complexitat que comporta. Per donar idea de la complexitat cal saber que el règim jurídic aplicable a aquests ajuts i a les actuacions finançades amb càrrec a elles és l'establert en 42 normes (Decrets, ordres, etc.) detallades al text de l’Ordre que ens ocupa. Sens dubte caldria avançar en el procés de simplificació i integració legislativa.

"El règim jurídic aplicable a aquests ajuts i a les actuacions finançades amb càrrec a elles és l'establert en 42 normes"

Aquesta convocatòria d’ajuts és una oportunitat sense precedents per avançar vers l’agricultura de precisió. La gestió de l’aigua i el medi ambient ens ho exigeix com a camí de futur. Seria doncs important que les Comunitats de Regants i les seves associacions establissin els mecanismes d’assessorament necessaris per portar a bon terme les sol·licituds. En aquest sentit, un cop més la integració d’esforços i voluntats afavoreix l’assoliment de l’èxit.

Tanmateix, en un moment en què l’Administració Pública està treballant per la modernització del regadiu i el reg eficient és encara més sorprenent que el Govern de Catalunya hagi autoritzat per Decret la ocupació de terres de regadiu per a la ubicació de plaques solars. Cal transformar el regadiu, cal millorar el proveïment energètic però cal una planificació global per no caure en errors insalvables.

Més informació
Elogi del món cooperatiu
Perquè produir aliments si els podem comprar a fora?
El turisme rural a Lleida: el regne del visitant de proximitat
Jordi Verdú: “El biotech fa de Lleida un pol d’atracció”
Per què ha generat controvèrsia la llei europea sobre restauració de la natura?
Avui et destaquem
El més llegit