Què és el delicte d’iniciat?

Els iniciats s’anomenen en anglès insiders, que seria com dir ‘els de dins’, encara que en realitat són persones que simplement tenen una relació estreta amb l’organització, independentment que hi treballin a dins o no

La forma delicte d’iniciat s’ha creat a partir del terme iniciat, iniciada | Termcat La forma delicte d’iniciat s’ha creat a partir del terme iniciat, iniciada | Termcat

El delicte d’iniciat, conegut també com a tràfic d’informació privilegiada, s’esdevé principalment quan algú, aprofitant la informació confidencial de què disposa, efectua transaccions o dona ordres d'operació susceptibles de proporcionar indicis enganyosos sobre l'oferta, la demanda o el preu de valors o instruments financers; també, quan s'utilitza la informació per a assegurar-se una posició dominant en el mercat d'aquests valors o instruments amb la finalitat de fixar-ne els preus en nivells anormals o artificials. En l’àmbit jurídic espanyol, aquest concepte s’anomena delicte d’ús d’informació privilegiada.

La forma delicte d’iniciat s’ha creat a partir del terme iniciat, iniciada (o, també, persona amb informació privilegiada), que es refereix a la persona que té accés a informació confidencial sobre l'estat financer d'una corporació (això és, informació privilegiada) com a conseqüència de la posició que hi ocupa o de la relació professional que hi manté.

Els iniciats s’anomenen en anglès insiders, que seria com dir ‘els de dins’, encara que en realitat són persones que simplement tenen una relació estreta amb l’organització, independentment que hi treballin a dins o no (directius, comptables, consultors, agències de qualificació creditícia, etc.). Les organitzacions estan obligades a elaborar, mantenir i, si escau, posar a disposició de les autoritats una llista d’iniciats (o llista de persones amb informació privilegiada), és a dir, la relació de totes les persones que tenen accés a informació confidencial sobre l’estat financer de l’organització, sigui de manera permanent o puntual.

L’ús de iniciat, iniciada en aquest context respon al fet que aquestes persones —anàlogament als iniciats en una art o una disciplina, com ara la música, la poesia, la francmaçoneria, etc.— estan instruïdes en la matèria (en aquest cas, els comptes o els plans d'una empresa) i tenen el privilegi d’haver estat “admeses” a participar en el coneixement d’una cosa només reservada a uns quants escollits. En realitat, iniciat, iniciada és aquí una forma d’influència francesa (de initié, initiée) que ha passat a altres llengües i que en català ja té un ús considerable. 

La forma tràfic d’informació privilegiada, finalment, està creada sobre el nucli tràfic, referit al comerç il·legal i, per extensió, al fet de fer negocis il·lícits (com tràfic d’influències o tràfic de persones, entre d’altres).

Podeu consultar més informació sobre aquests termes al cercador del portal Terminologia d’economia i empresa i al Cercaterm.

Més informació
Aliança per la presència digital del català
Les màquines aproven l'examen de català
Els audiollibres: la porta d'entrada per llegir més en català
Avui et destaquem
El més llegit