Aquí els xecs encara són gratis!

L'expert Josep Gajo analitza el xec com a mitjà de pagament-cobrament i la seva vigència a l'actualitat

Los cheques como medio de pago-cobro. | iStock Los cheques como medio de pago-cobro. | iStock

En aquest tercer article parlarem del xec com a mitjà de pagament-cobrament i de la seva vigència en l'actualitat.

Més info: Què fer per evitar impagats en una empresa?

El xec es troba regulat en els arts. 106 i ss. De la Llei 19/1985, de 16 de juliol, Canviaria i del Xec.

Necessàriament el xec haurà de contenir:

 • La denominació de xec insereix en el text.

 • El mandat pur i simple de pagar una suma determinada.

 • El nom del que ha de pagar, denominat lliurat, que necessàriament ha de ser un banc.

 • El lloc de pagament.

 • La data i el lloc d'emissió del xec.

 • La signatura del que expedeix el xec, denominat lliurador.

El xec com a mitjà de pagament-cobrament ha vist disminuït el seu ús pel lliurament del pagament online a través de la banca a distància.

Per poder fer efectiu el seu pagament-cobrament necessites, en primer lloc, personar-te en una oficina d'una entitat bancària per percebre en efectiu metàl·lic l'import indicat en nombre i lletres en el xec, la qual cosa reforça el predomini dels pagaments-cobraments en línia i, per un altre, que el lliurador disposi dels fons necessaris en l'entitat bancària que figura com lliurat ja que, en cas contrari, el banc no ho abonarà el que porta amb si, en moltes ocasions, que la nostra entitat bancària ens cobri una comissió per xec retornat tret que es present en la mateixa entitat bancària que figura com a lliurat.

L'accés a Internet ha transformat enormement el tràfic comercial des de l'inici de la relació (comanda), conformitat i emissió de la factura.

El xec pot ser emès de les formes que segueixen:

a) xec al portador, en aquest cas qualsevol persona pot cobrar-ho, sense necessitat d'identificar-se. Això és així malgrat que alguna entitat bancària exigeix que t'identifiquis signant en el revers del mateix incloent la inserció del nº de DNI.

Sobre aquest tema he viscut alguna situació vergonyosa. Jo, com tothom, necessitem tenir diners en efectiu, els anomenats diners de butxaca. Doncs bé, amb un xec al portador lliurat per mi mateix per poder cobrar-lo al meu propi banc se m'exigeix que signi el revers del xec i que m'identifiqui com a cobrador. Aquesta circumstància fa que aquest tipus de xecs perdi agilitat encara que ens dóna seguretat en cas de pèrdua quan un tercer pretengui cobrar-lo.

b) xec nominatiu. Per ser cobrat el seu import, la persona beneficiària ha d'identificar-se davant l'entitat bancària mitjançant DNI si es tracta de persona física o mitjançant escriptura pública de bastant poder si es tracta d'una persona jurídica o empresa. Si el xec és remès al seu beneficiari per correu ordinari el més normal és que sigui nominatiu.

És cert que no totes les persones disposen d'una xequera o talonari de xecs. A Espanya encara és gratis que el Banc et faciliti una xequera o talonari de xecs. Però hi ha països, com Itàlia, on el Banc cobra pel lliurament d'una xequera.

"No totes les persones disposen d'una xequera o talonari de xecs. A Espanya encara és gratis que el banc et faciliti una xequera o talonari de xecs. Però hi ha països, com Itàlia, on el banc cobra pel lliurament d'una xequera"

L'avantatge del xec és que pot ser endossat sense límit, és a dir, pot tenir diversos endossos, només amb el text: "pagui's a …." i signatura de l'endossant precedida de la data en què es realitza l'endós.

c) xec nominatiu no a l'ordre. Amb aquest text posat en el xec s'impedeix que el prenedor del xec pugui endossar-lo.

d) xec barrat. En aquest supòsit no pot ser cobrat en finestreta sinó que s'ha d'ingressar en un compte bancari. El lliurador, amb aquest tipus de xecs, podrà saber, si així ho desitja, qui ha cobrat el xec.

i) xec confirmat. El banc certifica que en el compte del lliurador del xec hi ha fons suficients per al pagament de l'import indicat.

Recomanacions:

 • No emplenar el xec fins al moment de lliurar-ho al seu beneficiari.

 • Mai tenir xecs en blanc signats. Això cal tenir-ho en compte sobretot les empreses.

 • Evitar xecs al portador tret que els emetem per cobrar-los nosaltres mateixos.

 • El xec s'ha de pagar al moment de la presentació encara que en el mateix consti una data posterior.

 • Per evitar "sorpreses" relacionades amb l'impagament i si no coneixem molt a la persona o empresa que emet el xec millor sol·licitar un xec confirmat ja que ens assegurem que hi hagi fons i que, per tant, es pagarà.

Més informació
Com gestionar rebuts? Negociant, hi ha diners en joc
"Els diners en efectiu no desapareixeran"
Avui et destaquem
El més llegit