Cercatendències: l’alternativa catalana al 'coolhunter'

Cerca de tendències, en anglès 'coolhunter', és un concepte que fa referència a la tècnica d’investigació de mercats consistent a detectar les tendències emergents en els hàbits de consum, especialment entre els joves.

L'alternativa en català a 'coolhunter' és cerca de tendències L'alternativa en català a 'coolhunter' és cerca de tendències

Els canvis i fluctuacions constants que es produeixen en la societat solen implicar, també, variacions en els nostres hàbits de consum. Per a les empreses de sectors tan diversos, com ara la moda, l’alimentació, la restauració, el lleure o la cultura, és vital saber identificar en cada moment els nous comportaments dels consumidors, fins i tot abans que aquests en siguin plenament conscients, per poder generar noves oportunitats de negoci.

I és en aquest context que la cerca de tendències entra en escena. Aquest terme, més conegut per la forma anglesa coolhunting, fa referència a la tècnica d’investigació de mercats consistent a detectar les tendències emergents en els hàbits de consum, especialment entre els joves, a fi d'anticipar-se i adaptar el disseny, els productes i la comunicació de màrqueting a les noves preferències o necessitats. Agències de publicitat, de màrqueting i grans empreses contracten professionals, anomenats cercatendències (en anglès, coolhunters), que s’ocupen d’observar, analitzar i investigar les tendències futures en els hàbits de consum.

Totes dues denominacions, cerca de tendències i cercatendències, són força descriptives i permeten identificar fàcilment els conceptes associats. Es tracta, a més, de formes que segueixen l’analogia d’altres denominacions catalanes ja consolidades, com ara cerca de talents (en anglès, headhunting) i cercatalents (en anglès, headhunter), o cerca de promeses i cercapromeses.

Aquest patró de formació, a partir de l’adjunció de cerca (del verb cercar ‘assajar, provar, de trobar, de descobrir’) a un substantiu determinat (promesa, talent, persona, tendència, etc.), és tan productiu en català que, en aquest cas, s’ha optat per descartar les formes caça de tendències i caçatendències, calcs de les denominacions angleses coolhunting i coolhunter, creades a partir del verb hunt ‘caçar’, que s’han considerat innecessaris i molt connotats. El calc de l’anglès, però, sembla que s’ha fet lloc en castellà (caza de tendencias i cazatendencias, cazador o cazadora de tendencias, o buscatendencias) i en francès (recherche sur les tendances i chasseur o chasseuse de tendances) al costat d’alternatives basades, com en el cas del català, en el verbs buscar i rechercher.

Avui et destaquem
El més llegit