Impost de Societats 2021: quatre preguntes i quatre respostes per a pimes

La plataforma fintech Nomo llança una guia pràctica per a ajudar a pimes a tramitar aquest tipus impositiu

Equip directiu de NOMO (d'esquerra a dreta): Beatriz Perales, Head of Marketing; Ivan Bruque, Tech Lead; Guillem Valls, Head of Product; i Xavier Capellades, CEO Equip directiu de NOMO (d'esquerra a dreta): Beatriz Perales, Head of Marketing; Ivan Bruque, Tech Lead; Guillem Valls, Head of Product; i Xavier Capellades, CEO

El mes de juliol marca un abans i un després en el calendari de la majoria de pimes i empreses, ja que és quan han de presentar l’Impost sobre Societats (IS). Aquest tribut, que grava sobre els beneficis obtinguts en un any d’exercici, és un dels més complexos de presentar, ja que la quantitat a pagar depèn del tipus d’empresa o entitat i dels beneficis obtinguts en l’exercici, i fins i tot, en exercicis anteriors.

Com es calcula l’Impost de Societats? S’ha de tramitar si no s’ha desenvolupat activitat o no s’han obtingut beneficis? S’ha de presentar tot i ser un negoci afectat pel tancament obligatori arran de les restriccions de la pandèmia durant l’any 2020? Quins models s’han de presentar? Davant d’aquests i d’altres dubtes que genera aquest impost, des de Nomo, la plataforma que integra els serveis financers i eines de gesitó de negoci de pimes, autònoms i freelancers, hem llançat la guia “Tot el que has de saber sobre l’impost de Societats” per ajudar a les pimes a presentar-lo.

Aquestes són les 4 preguntes i les 4 respostes de Nomo per afrontar la campanya de l’Impost de Societats 2020, que finalitza el proper 25 de juliol.

1) Què és i qui ha presentar l’Impost sobre Societats?

L’Impost sobre Societats afecta a persones jurídiques, de manera que pimes i empreses estan obligades a presentar-lo, a més de societats civils, associacions i fundacions amb objecte mercantil.

També han de presentar-lo algunes entitats que no tenen personalitat jurídica com Unions temporals d’empreses (UTE), fons de pensions, de capital-risc o comunitats de titulars de muntanyes veïnals en mà comuna, entre molts altres.

Estan exempts de presentar l’Impost sobre Societats els ens sense personalitat jurídica com entitats sense ànim de lucre, organitzacions no governamentals, col·legis professionals, sindicats o patronals, entre d’altres.

A més, si es tributa en les comunitats autònomes de Navarra o el País Basc, l’Impost sobre Societats s’aplica segons el règim de Conveni Econòmic i de Concert Econòmic.

2) Com es calcula? La base imposable i els tipus impositius

La quantitat final de l’Impost sobre Societats depèn de la base imposable i del tipus impositiu. La base imposable és la diferència entre ingressos i despeses en un exercici, i s’han d’aplicar també correccions o ajustos extracomptables.

La base imposable de l’exercici haurà de multiplicar-se pel tipus impositiu marcat per l’Agència Tributària segons el tipus d’entitat. El tipus general és del 25% i afecta a microempreses, entitats de reduïda dimensió, cooperatives de crèdit i caixes rurals, entre d’altres. Les societats de nova creació compten amb un tipus impositiu del 15% el primer i el segon exercici. Per a altres empreses i entitats, el tipus impositiu pot variar entre un 1% i un 30%.

3) Com es presenta? Models i llibres comptables

L’Impost sobre Societatss s’articula amb el Model 200 per a empreses i el Model 220 per a grups de societats. En ambdós casos és imprescindible haver presentat durant l’any autoliquidacions que s’han d’entendre com un avançament a l’import final a pagar.

Totes les entitats amb obligació de presentar l’Impost sobre Societats han de portar al dia els llibres comptables diaris, d’inventari i comptes anuals i els societaris. És important conservar aquests documents durant sis anys com a mínim, ja que poden ser requerits en una potencial inspecció, fins i tot si la societat ha estat liquidada.

4) Hi ha novetats en l’Impost sobre Societats?

Recentment s’han modificat alguns epígrafs de la llei de l’Impost sobre Societats vinculats a retallades en deduccions en la plusvàlua i bonificacions per afavorir a empreses de sectors puntuals. Aquests canvis no afecten a la majoria de pimes i empreses.

Des de Nomo recordem que aquest imporst es pot tramitar a través de la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) amb el certificat digital, DNI digital o amb la clau PIN.

Si queden dubtes sobre la tramitació d’aquest impost, el més recomanable és assessorar-se amb gestors especialitzats, com els de Nomo, per a resoldre totes les qüestions i evitar cometre qualsevol error.

Més informació
Nomo llança una guia per ajudar als autònoms a fer la declaració
Nomo s'estén a les pimes
Avui et destaquem
El més llegit