La nova taxa Tobin, una eina de doble tall

L'impost grava totes les adquisicions d'accions de companyies espanyoles amb una capitalització borsària superior als 1.000 milions d'euros

La taxa Tobin grava la compra d'accions de grans empreses | Europa Press La taxa Tobin grava la compra d'accions de grans empreses | Europa Press

El passat 16 de gener, va entrar en vigor a Espanya l'Impost sobre les Transaccions Financeres (d'ara endavant, ITF), mundialment conegut com a taxa Tobin. Aquest tribut, de naturalesa indirecta, afecta qualsevol inversor -persona física o jurídica- que faci una compra d'accions espanyoles, amb independència de la seva residència fiscal. La càrrega per impostos anàlegs o similars en mercats d'altres països ja és existent, com per exemple l'stamp duty al mercat britànic o les taxes per transaccions financeres a França o Itàlia. No obstant això, encara són molts els països arreu del món que no graven les compravendes d'accions.

La taxa Tobin grava totes les adquisicions d'accions de companyies espanyoles amb una capitalització borsària superior als 1.000 milions d'euros, a un tipus impositiu del 0,2% sobre l'import efectiu de la compra, sense tenir en compte les despeses i/o costos associats. Tot i així, aquells inversors que facin operacions d'especulació durant el mateix dia tributen per l'import net, regularitzat al final del dia.

El llistat de companyies afectades per la taxa es publicarà anualment, cada mes de desembre, a la pàgina web de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. La taxa s'aplicarà a aquelles companyies que, a dia 1 de desembre de l'any anterior, disposin d'una capitalització borsària superior a 1.000 milions d'euros. És a dir, durant el 2021, estaran gravades totes les operacions de compra d'accions de les companyies espanyoles que, en data 1 de desembre del 2020, tinguessin una capitalització borsària superior a 1.000 milions d'euros.

“Es preveu que el Govern central recaptarà amb la taxa Tobin, aproximadament, uns 850 milions d'euros l'any”

El responsable de cobrar l'impost a l'inversor final serà l'intermediari financer que executi l'operació de compravenda de les accions. La llei reguladora de l'ITF exclou explícitament l'aplicació de la taxa a una sèrie d'actius com serien els derivats, els ETF (fons cotitzats) o els CFD (contractes per diferències), entre d'altres. Avui en dia, el Govern de l'Estat no ha fet esment de quina serà la destinació dels fons recaptats per la referida taxa, els quals es preveuen, aproximadament, en uns 850 milions d'euros l'any. Tot apunta que, a causa de la crisi sanitària actual derivada del SARS-CoV-2, podrien destinar-se a cobrir les despeses derivades de l'aplicació de la Llei 11/2020, del 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, que va entrar en vigor el passat 1 de gener.

Menys rendibilitat

Aquest impost afecta els petits i grans inversors que desitgin invertir en accions espanyoles afectades per la taxa, ja que no es discrimina amb cap límit mínim en número d'accions o en import, per la seva aplicació. En altres paraules, l'aplicació de la taxa suposarà directament una minva en la rendibilitat de les seves inversions, punt que dificultarà la feina dels assessors financers per obtenir les rendibilitats objectiu establertes pels inversors.

És important deixar palès també que el país des d'on s'inverteixi és indiferent per a l'aplicació de la taxa. Això implica que totes les entitats financeres d'arreu del món estaran obligades, de manera directa o indirecta, a aplicar el 0,2% sobre l'import efectiu de la compra en concepte de taxa Tobin a tots aquells clients que vulguin realitzar compres d'accions de companyies afectades per la referida taxa.

“La taxa Tobin posa en un punt de desavantatge competitiu al mercat espanyol respecte el dels països que no graven l'esmentada adquisició d'accions”

Els intermediaris financers o les entitats financeres no són l'obligat tributari de l'impost, sinó que ho és el client final que realitza la compra de les accions. De totes maneres, sí que estan obligats a repercutir la taxa als clients finals i són els encarregats de recaptar i liquidar l'impost vers l'Administració Tributària espanyola.

La taxa Tobin posa en un punt de desavantatge competitiu al mercat espanyol respecte el dels països que no graven l'esmentada adquisició d'accions. Per què invertir en companyies d'un país on l'Estat et penalitza a l'hora d'adquirir les accions si es pot invertir arreu del món sense haver de pagar el referit peatge? Queda per veure si finalment les perjudicades seran les companyies espanyoles afectades per la famosa taxa.

Més informació
L'Estat vol pujar els impostos a les rendes més altes
El millor mes de la història de l'Ibex 35
Avui et destaquem
El més llegit