L’auditoria en l’era tecnològica

La tecnologia té un impacte extraordinari a la nostra activitat quotidiana i l’entorn laboral dels auditors no és pas una excepció. La visibilitat de les firmes al mercat, la nostra pròpia organització interna, la comunicació i molts altres aspectes de la nostra activitat viuen una profunda transformació digital. Això canvia l’enfocament del treball de l’auditoria. Els sistemes relacionats amb les tecnologies de la informació són cada vegada més nuclears en el registre de les operacions econòmiques dels nostres clients. La confiança en els seus estats financers depèn, de forma essencial, de la seguretat que siguin capaços d’oferir els seus sistemes tecnològics pel que fa a la integritat i la correcció de les dades.

El desenvolupament de les aplicacions en Cloud fa que les actualitzacions de les dades comptables es puguin fer al moment i des de llocs remots. Novament, l’anàlisi detallada de la solidesa dels sistemes, processos i seguretat de les comunicacions serà essencial per al treball dels auditors.

Aquest accés a una quantitat ingent de dades a través de l’ús de noves eines d’anàlisi ens permeten trobar anomalies, com per exemple, transaccions inusuals, com abonaments reiterats a un mateix client o d’un mateix producte, ajustaments o periodificacions excepcionals en unes dates concretes, que poden requerir un examen més en detall. Tot això permet focalitzar el nostre esforç en els riscos potencials d’incorreccions. 

La pregunta és: amb la velocitat i capacitat d’anàlisi que proporcionen les noves eines, tindrà sentit l’auditoria anual, tal com avui l’entenem?

El paper dels auditors com a experts independents que contrasten els criteris aplicats en operacions financeres complexes, per determinar si els comptes reflecteixen una imatge fidel de la realitat, seguirà sent necessari. Igual que l’anàlisi dels riscos que, dins del nostre parer professional,  presentin les empreses auditades. El que canviaran són els “tempos”: no tindrà cap sentit expressar la nostra valoració a través d’un únic informe anual que, lliurat uns quants mesos després del tancament d’un exercici, no farà res més que reflectir situacions que pertanyen al passat i no al present de qualsevol empresa.

"Les jornades inacabables que caracteritzen l’auditoria són difícilment acceptables per les noves generacions"

Els operadors del mercat reclamen cada cop més una informació periòdica dinàmica i àmplia, que inclogui tant els aspectes financers i no financers de les companyies. En un moment en què es pot accedir a les dades en temps real, i si els sistemes de control intern de les empreses ens ofereixen garanties, la nostra feina consisteix a avaluar si els criteris aplicats a les situacions anòmales o noves que es produeixin són els més adients d’acord amb el marc de la informació financera aplicable. La informació trimestral exigida pels mercats de valors és un indicador de per on va el camí.

Però els canvis no s’aturen a la nostra feina. Afecten també el nostre entorn laboral. Les jornades inacabables que caracteritzen l’auditoria són difícilment acceptables per les noves generacions, i fan perdre atractiu a la nostra professió, que es pot veure com una etapa formativa, però no com un lloc de destí. No és un tema menor, doncs es perden els nous talents que ens han de donar valor davant els nostres clients.

Afrontar aquesta situació requereix aprofitar allò que ens ofereix la tecnologia, com ara el treball remot i l’accés permanent dels empleats als sistemes de l’empresa des de casa seva o qualsevol altre lloc.

Una firma auditora tecnològicament avançada serà més atractiva per als joves professionals que una altra amb un enfocament més tradicional. Les noves generacions són natives digitals i detecten fàcilment quan una firma està orientada al futur –i per tant, en sintonia amb les seves perspectives de desenvolupament professional-, o si ha quedat obsoleta, lluny de les seves aspiracions professionals.

Preparar-se per a tots aquests canvis és essencial per seguir responent al compromís i la responsabilitat social de la nostra professió, un repte que assumim i pel qual ja estem treballant.

Més informació
La innovació, més filosofia que tecnologia
Catalunya genera més de 500 auditors a l'any
Avui et destaquem
El més llegit