Jubilació a l'empresa familiar

A l'empresa familiar cal planificar quatre relleus: laboral, a la direcció, al govern, a la propietat i a la família. Es parla molt del relleu al lideratge i menys de la jubilació de la resta d'empleats familiars. És molt habitual a les empreses de germans, típicament segona generació, que diversos d'ells treballin a l'empresa familiar.

Els empleats i directius familiars tenen avantatges i inconvenients sobre els no familiars. Com tot el que hagi de veure amb empresa i família si és per bé millor, però si és per malament, pitjor. Poden tenir una major implicació, i poden transmetre millor els valors; però també poden ocupar el lloc pel nom i no per capacitat i pot ser més difícil la seva sortida. Els empleats no familiars solen tenir una data de caducitat el dia que compleixen l'edat de jubilació; amb els familiars és possible que continuïn més enllà.

"A l'empresa familiar es pot ocupar el lloc pel nom i no per capacitat i pot ser més difícil la seva sortida" 

Tanmateix, els empleats no familiars si no es mantenen al dia en coneixements i formes d'actuació tenen més probabilitats de ser reubicats o acomiadats que els no familiars.

La continuïtat de l'empresa depèn en bon grau de tenir les persones adients als llocs adequats als moments oportuns. És, per tant, molt important que la família empresària acordi amb antelació el moment i forma de jubilació dels empleats familiars. El primer és fixar una edat de jubilació obligatòria en funció del lloc que s'ocupa a l'organigrama. El segon, ja a escala familiar, es preveure quin serà el seu nivell de vida postjubilació i que farà. Hi ha qui té o pot desenvolupar aficions individuals com poden ser les artístiques, literàries o manuals. Però hi ha qui no sap què fer fora de les seves habilitats empresarials, en aquest cas poden ser de molta utilitat pels demès i per satisfacció personal en tasques socials o associatives. És molt important recordar en aquest sentit que la família el que pot és ajudar en aquest procés, i ho ha de fer; però és cada individu en concret que decideix quina actitud pren davant del seu futur.

Un element d'ajuda en el procés és plantejar-se la família empresària quina és la seva visió de l'empresa i de la família a 20 anys vista. Quina és la visió desitjada i estimada? Com serà l'empresa? Quina mida? Quins productes? A quins mercats? Amb quins canals? Quina serà la implicació familiar en l'àmbit laboral, de direcció, govern i propietat?

"Cal recordar que el que és bo per a l'empresa és bo per la família"

Ben segur que no podem endevinar el futur, però saber quin voldríem ens pot ajudar a prendre avui les decisions que ajudin a fer-ho més possible, i entre aquestes potser està la del relleu d'empleats. Unes darreres recomanacions és recordar l'important paper que poden tenir els conjugues a tot el procés; que ajornar l'inevitable pot ser còmode a curt termini i perjudicial a llarg; recordar que el que és bo per a l'empresa és bo per la família; i finalment que no hi ha fórmules màgiques: cada empresa és un món i cada família encara més.

Més informació
Demografia i empresa familiar
Comunicació i valors per a l’empresa familiar
L'orgull de ser empresari de Juan Roig
Avui et destaquem
El més llegit