Com aproximar-nos al valor d’una empresa en cinc minuts

Molt sovint podem estar interessats a conèixer el que val una empresa. Abans de començar convé reconèixer que el valor és sempre molt subjectiu i que per a fer una bona valoració cal molt de temps i molta informació sobre la situació actual de l’empresa i sobre les perspectives de futur. Però, a vegades no es disposa de gaire informació, ni de temps, per a fer una anàlisi a fons, i simplement interessa tindre una estimació superficial. En aquests casos, per sortir del pas, podem fer el següent.

"El balanç i el darrer benefici ens poden ajudar a fer una primera estimació del valor d’una empresa"

En primer lloc, hem de mirar els darrers comptes anuals, que si és possible han d’estar auditats per tal de ser més fiables. Una primera estimació ens la donarà el valor comptable del balanç que és l’actiu menys tots els deutes. Per exemple, si l’actiu és de dos milions d’euros i els deutes són 1,2 milions d’euros, el valor comptable serà de 0,8 milions d’euros. A aquest valor caldrà afegir-li els actius no comptabilitzats, com determinats intangibles (marques, per exemple). També cal afegir les plusvàlues no comptabilitzades de determinats actius (com els immobles, per exemple). Aquestes plusvàlues existeixen quan el valor en llibres dels immobles (basat en el valor d’adquisició) és més baix que el seu valor de mercat actual. En la majoria d’empreses, quan s’afegeixen aquests actius no comptabilitzats, el valor total de l’empresa augmenta entre un 50% i un 100%. Com a referent, podem indicar que d’acord amb Bloomberg, el valor de mercat de les empreses al llarg de les darreres dècades s’ha situat al voltant de dos cops el valor comptable.

Més info: Millorant la burocràcia per a les empreses

En segon lloc, hem de consultar el compte de resultats per tal de conèixer el resultat del darrer any. Així podem fer una segona estimació del valor de l’empresa multiplicant el resultat per un coeficient que se situa entre 10 i 16. En el cas de les empreses cotitzades en borsa el coeficient seria proper a 16. En canvi, en el cas de les empreses no cotitzades el coeficient seria proper a 10. Per exemple, si l’empresa de l’exemple anterior ha tingut un benefici net 100.000 euros, el valor de l’empresa se situaria entre un milió d’euros i 1,6 milions d’euros. Per tant, si suposem que estem valorant una empresa no cotitzada, el valor seria d'un milió d’euros. Aquest coeficient, podria augmentar o disminuir, en funció de les expectatives de creixement futur. Com a referent, podem indicar que, d’acord amb Bloomberg, el valor de mercat de les empreses cotitzades al llarg de les darreres dècades s’ha situat al voltant de 16 cops el benefici net. El valor també depèn del moment en què es fa la valoració, ja que en anys d’expansió els valors són més elevats. I en anys de recessió passa el contrari.

"Com diu Buffet: Els factors determinants en una valoració són la capacitat de guanyar diners i el valor dels actius"

Resumint, el balanç i el darrer benefici ens poden ajudar a fer una primera estimació del valor d’una empresa. Com diu Warren Buffet: Els factors determinants en una valoració són la capacitat de guanyar diners i el valor dels actius”. En l’exemple exposat, el valor de l’empresa es situaria entre 0,8 i 1 milió d’euros. Però com dèiem al principi, si volem aprofundir en l'estudi caldran moltes més dades sobre l’empresa i les seves perspectives de futur que ens permetran calcular amb més rigor el seu valor real.         

Més informació
I malgrat tot un bon any
El teixit empresarial català: molta llum i alguna ombra
Avui et destaquem
El més llegit