Les asseguradores, tocades però no enfonsades

La solidesa financera i la resistència operativa del sector el fa menys vulnerable davant la covid-19

Les asseguradores tenen solvència financera | iStock Les asseguradores tenen solvència financera | iStock

El sector assegurador està complint amb escreix la seva principal missió: protegir els individus, les llars i les empreses davant dels efectes directes de la covid-19. Però també està afrontant la crisi des d’un vessant humà perquè, el que està clar, és que d'això se’n deriven negatives conseqüències econòmiques per a particulars i empreses. De fet, per a aquells que tenen contractat un producte, les asseguradores actuen ja de per sí com una mena d’amortidor en determinats aspectes quan es registra una crisi econòmica.

Més info: La lletra petita de l'informe FMI

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha avançat que, com a resultat de la pandèmia del coronavirus, l’economia mundial patirà una brusca contracció i el creixement esperat es retraurà un 3% el 2020, una caiguda pitjor que la registrada durant la crisis financera del 2008-2009. I cap Estat del món en quedarà al marge, i tots els sectors econòmics en major o menor mesura en sortiran tocats.

Aquest nou context condicionarà les asseguradores per la part dels ingressos, perquè tant les primes com els rendiments financers, apunten que es veuran afectats negativament amb una disminució, a hores d'ara, impossible de quantificar. A nivell d'entitats, la composició de la cartera, tant per modalitats d'assegurança com per tipus d'actius, marcaran la magnitud de l'impacte, explica Marisa Galán Camino, directora general i actuària de Fiatc.

La solvència del sector

No obstant, el punt de partida del sector no és dels més crítics, tot i que en cada companyia depèn de la branca asseguradora en què opera, l'estructura de la seva cartera d'inversió i el propi perfil de risc de l'entitat. Segons la Associació Internacional de Supervisors d’Assegurances, la IAIS (en les seves sigles en anglès), la covid-19 afecta les companyies d'aquesta indústria, però destaca la solidesa i la provada capacitat per gestionar riscos que distingeix aquestes entitats. "Les asseguradores generalment estan ben capitalitzades i disposen de capacitats sofisticades de gestió de riscos, que haurien d'ajudar el sector a resistir els xocs relacionats amb la covid-19", assegura en el seu últim anàlisi sobre la pandèmia del coronavirus.

La solvència del sector ve donada perquè és el deute públic i els bons corporatius d'empreses on recau el 75,1% de la cartera d'inversions de l'assegurança espanyola a desembre del 2019, segons les dades de l’associació d’entitats d’assegurances ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones). Altres components rellevants de la cartera inversores són les institucions d'inversió col·lectiva, amb un 9,1%; l’efectiu i dipòsits, amb el 6,4%; i la renda variable, amb un 5,6%. L’informe de ICEA evidencia que si distingim entre Vida i No Vida, s'aprecien diferències: encara que el deute continua sent la principal opció, el seu pes suposa un 79,2% en Vida i un 39,5% en No Vida.

Deloitte: "L’impacte negatiu més preocupant, a curt i mitjà termini, és el de la pèrdua generalitzada del valor dels actius de les carteres que donen suport a les obligacions futures de les companyies"

Aquest últim aspecte és important en el moment actual perquè si sobre la distribució d'assegurances del ram Vida ja pesava com una llosa l'escenari de tipus reals negatius dels últims anys, la nova situació no farà sinó prolongar encara més en intensitat i en el temps aquest escenari, segons posa de relleu un informe de Deloitte sobre les conseqüències de la covid-19 en el sector assegurador. L'anàlisi de la consultora indica que cal esperar caigudes addicionals en els ingressos per a primes de Vida en relació a les que s'han produït en els darrers anys.

La nota més important de l’informe de Deloitte es el que fa referencia a “l’impacte negatiu més preocupant, a curt i mitjà termini, és singularment el de la pèrdua generalitzada del valor dels actius de les carteres que donen suport a les obligacions futures de les companyies”, per la important caiguda del valors de les borses mundials.

Fortalesa financera, però també humana

“Les asseguradores estan demostrant una fortalesa financera i humana dins les perspectives de la situació que vivim”, destaca Francesc Santasusana, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, que afegeix que, a diferència de la banca, les companyies asseguradores sempre han obtingut rendibilitats més moderades perquè han col·locat els seus recursos en productes financers molt més mesurats i amb una exposició al risc molt més reduïda. I "d’aquí el nivell de solvència amb que poden afrontar aquesta nova crisis”. A part, una altra diferència amb la banca és que la major part de les asseguradores que operen a Catalunya i Espanya són, gairebé totes, companyies internacionals i estan jugant en diferents mercats, cosa que estabilitza molt els seus riscos.

El sector ara mateix, afegeix Santasusana, està configurat per companyies internacionals i nacionals. Les companyies asseguradores nacionals ja són molt solvents i tenen una adequada dimensió i les mutualitats -com Fiatc o Mútua de Propietaris- són també companyies que han fet molt bé els deures i que han sabut agafar el seu nínxol de mercat, han incorporat altres serveis dins de la pròpia estructura... Pràcticament, ja no hi ha petita i mitjana empresa perquè arran de la crisis del 2008 es va produir una reestructuració sectorial “sense cap cost pel ciutadà perquè es va dur a terme internament”, explica Santasusana, que recalca que aquest també és un tret diferenciador amb les entitats financeres “que les vam rescatar entre tots”, insisteix.

Santasusana: "Les asseguradores estan demostrant una fortalesa financera i humana dins les perspectives de la situació que vivim"

Pel seu nivell de solvència, “està en la A positiva” recorda Santasusana, que afegeix que les companyies no tenen per què tenir problemes de tresoreria per fer front a les liquidacions que calgui. De tota manera, els col·lectius de mediadors està recomanant als clients que en el casos de productes de Vida o plans de pensions “no prenguin decisions precipitades” i també ho fa la banca. Com expliquen fonts de Caixa d’Enginyers Vida i Pensions, dins la seva estratègia d'assessorament financer-assegurador global als socis, aconsellen que “abans de fer efectiu el rescat es valorin prèviament els impactes fiscals associats i es tingui en consideració la situació econòmica i financera del mercat de valors derivada de l'covid-19, ja que és possible que el valor dels drets consolidats sigui inferior a l'esperat i al qual podria tenir en el futur”.

També en funció de les circumstàncies personals i professionals de cada soci, aconsellen que “es ponderi la possibilitat d'obtenir liquiditat per altres vies o productes d'inversió, ja que aquests instruments són productes d'estalvi a llarg termini amb l'objectiu de complementar, entre altres, la situació de jubilació”.

Servei essencial

En la branca de Vida, la mutualitat Fiatc, en paraules Marisa Galán Camino, directora general i actuària, l'impacte no serà molt significatiu pel que fa a nombre de casos derivats de la covid-19, ja que, en la major part de les pòlisses, l'assegurança s'extingeix a partir d'una determinada edat (65 anys) i el coronavirus està sent especialment cruel en les edats més avançades, on ja no hi ha cobertura de l'assegurança de vida, en la majoria dels casos. Segons Galán, un altre element que està dificultant tenir informació fiable respecte a l'impacte de la covid-19 en les assegurances de vida és que, per a la tramitació d'aquest tipus d'assegurances, se sol·licita una documentació molt més àmplia que en l'assegurança de decessos, documentació que, per la situació actual de confinament i col·lapse sanitari, és molt més difícil de recollir i caldrà esperar a que s’aixequi el confinament de la població.

Galán: "Tot es pot es pot fer d’una altra manera, des de la proximitat telemàtica, perquè el sector també ha fet els deures en l’àmbit de la digitalització"

Les dades del 2018 de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) realitzada per l'INE mostra que a Espanya el 79,9% de les llars espanyoles té contractat com a mínim una assegurança d'auto i el 74% una cobertura per a la llar. Mentre, les assegurances de salut compten amb un nivell de contractació del 28%, però amb molt diferent penetració en funció de la comunitat autònoma perquè a Catalunya i Madrid la ràtio puja al 40%. La meitat de les llars té contractada una pòlissa de decessos i només una de cada 10 contracta l'assistència en viatge i equipatge. L'assegurança de responsabilitat civil també compta amb una menor penetració, un 13,8%.

Les asseguradores són, en l’estat d’alarma, un servei essencial i per tant estan totes en ple funcionament. El Col·legi de Mediadors confirma que el sector està pràcticament al 100% en la gestió operativa fent teletreball per donar resposta a tots els clients i admet que en l’àmbit comercial sí que s’ha registrat una caiguda d’entre el 60% i el 70%. “El que traurem en positiu d’aquest estat de confinament és que tot es pot fer d’una altra manera, des de la proximitat telemàtica, perquè el sector també ha fet els deures en l’àmbit de la digitalització”.

Actuacions diverses

Vers el client, les actuacions de les asseguradores han estat diverses i moltes d’elles han vingut marcades pels protocols establerts per la patronal sectorial estatal Unespa. Així, l'assistència sanitària per la covid-19 s’ha garantit a tots els clients, independentment de les cobertures incloses en cada pòlissa de salut. De la mateixa manera, les asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de forma puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de morts assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats. Les asseguradores d'assistència en viatge, mentrestant, sufraguen les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte, segons informa Unespa.

Les asseguradores de vida estan satisfent les indemnitzacions corresponents pels casos de morts assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats

La patronal, a través d’un centenar d'entitats ha aportat 37 milions d'euros per constituir un fons solidari per subscriure una assegurança de vida col·lectiva, que cobrirà durant el proper mig any la mort per causa directa de la covid-19 dels que tenen cura de la salut de tots els ciutadans en la present crisi sanitària, així com un subsidi per als que resultin hospitalitzats.

Mentre, cada companyia ha tirat endavant altres mesures complementàries per respondre a les possibles penúries dels seus assegurats. És el cas de Catalana Occident, com a exemple, ha ampliat els terminis en el pagament dels rebuts per a aquells que ho necessitin i permet liquidar els rebuts mitjançant domiciliació bancària o targeta, evitant d'aquesta manera els desplaçaments de persones. En l'àmbit de les cobertures, Catalana Occident ha determinat que les prestacions per defunció a causa de la covid-19 estan cobertes per les pòlisses de vida, així com en les assegurances de decessos i, també, estan coberts els accidents d'automòbil durant l'estat d'alarma, tant en assegurances a tot risc com a tercers, en base a les condicions contractades.

Més informació
L'Íbex, cau i espera
"No sóc un 'killer' de l’economia”
Avui et destaquem
El més llegit