Com he de fer la declaració de renda si he estat en ERTO? I si he rebut ajudes?

Més de 20 milions de contribuents estan obligats a presentar la declaració de la renda 2020 en funció dels ingressos obtinguts

Els ERTO, els protagonistes de la campanya de la renda | ACN Els ERTO, els protagonistes de la campanya de la renda | ACN

Tret de sortida a la campanya de la declaració de la renda de l’exercici del 2020, que comença aquest 7 d'abril i finalitzarà el 30 de juny de 2021. Més de 20 milions de contribuents estan obligats a presentar-la en funció dels ingressos obtinguts. Aquesta campanya de la renda no té gaires diferències legislatives respecte a la renda de l’any anterior, excepte aquelles mesures amb contingut tributari en relació amb la situació d’emergència provocada per la covid-19. Un context que ha portat a moltes empreses a presentar Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) per a la totalitat o part de la seva plantilla.

Com afecta haver estat en un ERTO de cara a la declaració de la renda? D’entrada és important recordar que la norma no indica qui ha de presentar l’autoliquidació, sinó exactament el contrari, qui no ha de presentar-la. Així doncs, no ha de presentar-la tot aquell contribuent que no superi algun dels rendiments i imports següents:

  1. Si obté rendiments del treball d’un sol pagador o de més d’un, però el segon i restant no superen en conjunt els 1.500 euros anuals, el límit de rendiments bruts serà de 22.000 euros anuals. Si obté rendiments de més d’un pagador, i el segon i restants superen en conjunt els 1.500 euros, el límit es reduirà fins als 14.000 euros anuals. És en aquest punt on es troba el cas dels afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació, que  aquests han rebut retribució de dos pagadors diferents, i això fa que el límit per presentar la declaració sigui de 14.000 euros anuals de forma conjunta entre els dos pagadors. Si no es supera la xifra de rendiments del treball de 22.000 euros o 14.000 euros segons sigui el cas, i a més es tinguin rendes del capital immobiliari i guanys patrimonials amb retenció que no superin els 1.600 euros l’any, més rendes immobiliàries imputades o guanys patrimonials per ajudes publiques que no superin els 1.000 euros anuals, el contribuent no estarà obligat a presentar la declaració.
  2. En cap cas hauran de declarar els que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros anuals.
  3. En qualsevol cas estaran obligats a declarar els contribuents amb dret a la deducció per doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitat de previsió social, que redueixen la base imposable.

Presentar-la o no presentar-la

Una novetat important per aquest exercici determina que en el cas de persones titulars de l’ingrés mínim vital regulat al Reial Decret-Llei 20/2020 i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar anualment declaració per l’IRPF. És a dir, aquelles persones físiques que han obtingut l’ingrés mínim vital no només han de presentar la declaració per l’IRPF dels beneficiats per aquest ingrés sinó per tota la seva unitat de convivència.

És important analitzar detingudament si se supera algun d’aquests tres límits perquè això implicarà l’obligació de declaració, tot i que això no implica que la renda surti a pagar, sinó únicament que el contribuent haurà de presentar-la, sigui la renda a pagar, a retornar o zero.

Pel que fa les novetats en relació amb la covid-19 que hauran de tenir-se en compte per a la confecció de la declaració del 2020, destaco a continuació algunes de les més importants:

  1. Si un/a contribuent té dret a la deducció per maternitat, un dels requisits per gaudir-ne és realitzar una activitat per compte propi o aliè i estar donat d’alta en el règim corresponent de la seguretat social. Doncs bé, aquelles persones afectades per un ERTO perdran el dret a la deducció durant els mesos que duri l’ERTO.
  2. Tant l’exempció per reinversió en habitatge habitual, com l’exempció per reinversió en renda vitalícia per contribuents majors de 65 anys, el termini de reinversió s’ha ampliat amb els dies de l’estat d’alarma, és a dir, entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020.
  3. Les prestacions extraordinàries rebudes pels empresaris o professionals individuals, per la prestació extraordinària per cessament total, temporal o definitiu, segons el RD-Llei 8/2020 de mesures extraordinàries per la covid, tindrà la qualificació de rendiment del treball.
  4. Les subvencions rebudes de les CCAA per empresaris o professionals individuals amb dificultats, que inclou entre altres contingències la suspensió de l’activitat o la caiguda dels ingressos per la covid: com que té per objectiu la compensació de la caiguda d’ingressos, la seva qualificació és d’ingrés d’activitat econòmica en l’exercici en el qual es concedeix.

Per tot plegat, serà important analitzar, en primer lloc, si existeix obligació de presentar l’autoliquidació i, en segon lloc, qualificar correctament totes les rendes obtingudes, i quantificar-les i declarar-les com correspongui.

Des d’avui, 7 d’abril, ja es pot accedir a l’esborrany de la declaració, però abans de confirmar-lo, és important corroborar que tot és correcte perquè al presentar-lo i confirmar-lo es converteix en autoliquidació i per tant qualsevol error o omissió serà responsabilitat exclusiva del contribuent.

Més informació
Els ERTO, els protagonistes de la campanya de la renda
Prop de 330.000 autònoms i persones en ERTO reben l’ajut directe de la Generalitat aquest trimestre
Avui et destaquem
El més llegit