Nova Directiva sobre la Informació de la Sostenibilitat Corporativa

Posa en un mateix nivell la informació financera i la informació en matèria de sostenibilitat

La nova directiva facilita que els inversors i grups d’interès disposen d’informació sobre la sostenibilitat de l’empresa | elenabs | iStock La nova directiva facilita que els inversors i grups d’interès disposen d’informació sobre la sostenibilitat de l’empresa | elenabs | iStock

El passat 10 de novembre el Parlament Europeu va aprovar, per una amplia majoria, la Directiva sobre Informació en matèria de Sostenibilitat Corporativa, CSRD per les seves sigles en anglès. La CSRD modifica la Directiva d’Informació no Financera i Diversitat de l’any 2014, NFRD per les seves sigles en anglès, que és va transposar, en forma de llei, a Espanya, al novembre de l’any 2018. La publicació d’aquesta nova Directiva s’espera pel 28 de novembre un cop la proposta sigui acceptada pel Consell.

La nova Directiva amplia la seva ambició i ja no es refereix a Informació no Financera sinó a Sostenibilitat Corporativa. Així dona impuls al Pacte Verd Europeu i aplica una interpretació àmplia de sostenibilitat que inclou, junt els aspectes de protecció al medi ambiental, els aspectes socials vinculats al desenvolupament sostenible –ODS–,  i els aspectes sobre els drets humans i la lluita contra la corrupció i els suborns. L’ambició última de la Directiva és assegurar que els inversors i grups d’interès que envolten una empresa disposin d’informació sobre la seva sostenibilitat, ja que hi ha l’absolut convenciment de que els riscos vinculats a la sostenibilitat, tant ambientals com socials, poden posar en risc els resultats financers de l’empresa.

La Directiva sobre Informació en matèria de Sostenibilitat modifica quatre actes legislatius vigents. En primer lloc, modifica la Directiva comptable, 2013/34 , afegint noves disposicions en matèria de sostenibilitat. També modifica la Directiva sobre auditoria 2006/43 i el seu reglament 537/2014, per tal d’incloure-hi l’auditoria  de la informació sobre sostenibilitat. Per últim, modifica la Directiva sobre la transparència 2004/109, on es puntualitza, entre altres temes, els requeriments d’informació sobre sostenibilitat i el règim de supervisió aplicable a la informació presentada per les empreses.

La Comissió d´Economia i Sostenibilitat troba rellevant les importants variacions si es compara la nova CSRD (fins ara NFRD) en els àmbits següents:

  1. Extensió dels requeriments d’informació a un major nombre d’empreses. Un dels objectius principals d’aquesta Directiva és garantir la protecció dels inversors de manera que totes les empreses que cotitzin en mercats regulats de la Unió Europea estiguin subjectes a les mateixes normes de presentació de la informació. Aquesta informació ha d’incloure el tema de la sostenibilitat i posar al descobert els seus riscos, si hi són. En aquest aspecte la Directiva fa obligatòria la presentació de la informació en matèria de sostenibilitat a les grans empreses de la Unió Europea siguin o no cotitzades, a les empreses que no siguin de la Unió Europea però hi desenvolupin una activitat substancial - de més de 150 milions d ’euros – i les Pimes cotitzades. Cal notar que a l’Estat Espanyol les empreses de més de 250 empleats ja estan, avui dia, subjectes a la NFRD.
  2. Requeriment de verificació de la informació que presenti cada empresa sobre sostenibilitat. La confecció dels informes de verificació que requeria la Directiva sobre Informació Financera han estat fets per auditors o societats d’auditoria. Ara, la nova Directiva exigeix la intervenció de prestadors independents de serveis de verificació diferents dels auditors legals o de les societats d’auditoria, tot i que estaran obligats a complir les mateixes normes estrictes d’ètica i qualitat que apliquen els auditors. Sobre aquest tema la Directiva és molt específica i preveu penalitzacions en cas d’incompliment, les quals hauran de ser concretades pels diferents estats membres. Un aspecte a senyalar és el reforçament de la doble materialitat de manera que la informació, no només reculli acuradament les accions de l’empresa sinó també l’impacte sobre tercers,  de forma que es recullin dos visions, la visió de l’empresa i la visió dels grups d’interès que hi estan vinculats.
  3. Concreció i estandardització de la informació a presentar que s’ha d’ajustar als estàndards obligatoris sobre sostenibilitat. La nova Directiva no vol ampliar el ja ampli ventall d’estàndards però sí que, d’acord amb les guies del Grup Europeu per la Informació Financer – EFRAG –, concretarà les mètriques a aplicar les quals es recolliran en un primer grup d’estàndards el juny de l’any 2023. La Directiva defineix els factors de sostenibilitat i avança en una harmonització de la informació i en un marc comú. L’objectiu és crear un únic sistema d’estàndards europeu.
  4. Assegurar de que la publicació sobre sostenibilitat forma part de la informació de gestió de l’empresa i que sigui distribuït en format digital tractable. Aquest és un punt en el qual es posa un èmfasi important ja que un objectiu explícit de la Directiva és disposar d’informació que permeti la comparabilitat entre els informes de diferents empreses. En aquest aspecte és important l’etiquetatge o tagging de cada informació.

Des de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat celebrem que  la Directiva avanci en l’idea de posar en un mateix nivell la informació financera i la informació en matèria de sostenibilitat ja que ambdues es consideren essencials pel coneixement del què és l’empresa entre els seus proveïdors i clients i entre els seus empleats i inversors.

Els Estats membres hauran de transposar el gruix de la nova directiva en els 18 mesos següents a l’entrada en vigor.

Les companyies de més de 500 empleats han d’aplicar la nova directiva a partir de l’1 de gener de 2024 i, les de més de 250, des de l’1 de gener de 2025

Les grans companyies, considerades d’interès públic, de més de 500 empleats que ja estan subjectes a la NFRD,  han d’aplicar la nova Directiva a partir de l’1 de gener de l’any 2024, que es veurà reflectida en els informes que es facin l’any 2025.

La resta de companyies amb més de 250 treballadors i/o una facturació de 40 milions d’euros i/o 20 milions d’actius totals, hauran d’aplicar la nova Directiva a partir de 1 de gener de 2025 i en conseqüència, fer públics els seus informes durant el 2026.

Les Petites i Mitjanes Empreses cotitzades han d’aplicar la Directiva a partir de l’1 de gener de l’any 2026 que es veurà recollida en els informes de l’any 2027. Aquestes empreses tenen la possibilitat d’optar per la no presentació, opting out, fins l’any 2028. 

Així mateix, posem de relleu que caldrà estar amatents a la Transposició que l’Estat Espanyol dugui a terme de les novetats d’aquesta directiva.

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya dona suport a la Directiva CSRD, tant pel que representa en la promoció de la sostenibilitat com pel camí al qual apunta pel futur.

* La Comissió d´Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya està formada per Ana Garcia Molina (presidenta), Albert Garcia Pujol (vicepresident), M. Eugènia Bailach Aspa, Andrei Ioan Boar, Marta Calvet Francesch, Carolina Cristòfol, Arturo de las Heras Abás, Mar Isla Pera, Xavier Calm, José Mª Mata Herberg, José Luis Morales García, Ester Oliveras Sobrevias, Joaquín Solana Oliver, Fàtima Vidal Ayuso i Roger García

Més informació
Pujar al tren de la Barcelona emprenedora i treballadora
De Hallowen a Ciber Monday: dos mesos frenètics per salvar l’any del comerç
L''e-commerce' i la logística del futur
Avui et destaquem
El més llegit