El Govern espanyol prorroga els contractes de lloguers, però no limita els preus

El nou decret modifica les lleis d'Arrendaments Urbans, de Propietat Horitzontal, d'Enjuicimanet Civil, Hisendes Locals i Impost de Transmissions Patrimonials

Els lloguers turístics es regularan com a una activitat econòmica | iStock Els lloguers turístics es regularan com a una activitat econòmica | iStock

La pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer a cinc anys ja és una realitat. El Govern espanyol ho ha aprovat mitjançant un decret llei de mesures urgents sobre habitatge que, a més, limita a dues mensualitats les fiances. Ara bé, el decret no contempla limitar els preus del lloguer.

Més info: Irene Sabaté: "La regulació del lloguer ha d'anar acompanyada de mesures coercitives"

El decret llei modifica aspectes de cinc lleis: les d'Arrendaments Urbans (LAU), de Propietat Horitzontal, d'Enjuicimanent Civil, Hisendes Locals i Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). La pròrroga obligatòria dels lloguers passa de tres a cinc anys i a set si l'arrendatari és persona jurídica, mentre que la pròrroga tàctica passa d'un a tres anys. Mentrestant, el límit a dues mensualitats de la fiança només tindrà excepcions en contractes de llarga durada.

A més, el decret llei també inclou una exempció de l'ITP als arrendaments per a ús estable i permanent, al mateix temps que suprimeix l'obligació de repercutir l'Impost de Béns Immobles a l'arrendatari en lloguer social. També permet als ajuntaments amb superàvit destinar-lo a promoure el seu parc d'habitatge públic, així com establir una bonificació del 95% a la quota de l'IBI per als lloguers a preu limitat.

Lloguers turístics, desnonaments i ocupació

Els lloguers turístics surten de la LAU i es regularan com a una activitat econòmica. De fet, les comunitats de veïns podran adoptar acords per una majoria de tres cinquenes parts per limitar un lloguer turístic en el seu edifici.

A banda d'això, el nou decret llei també reforma el procediment de desnonament de l'habitatge amb una sol·licitud obligada d'un informe als serveis socials sobre en quina condició quedaran els desnonats. Un cop l'informe sigui rebut al jutjat, es paralitzarà el procediment durant un mes -dos si l'arrendatari és persona jurídica- per donar temps a buscar una solució per als desnonats.

A la Llei d'Hisendes Locals, s'hi ha inclòs la definició d'immoble d'ús residencial desocupat de caràcter permanent, de manera que els ajuntaments podran aplicar el recàrrec de l'IBI que va establir el PP l'any 2002.

Tanmateix, però, aquestes mesures no han acabat de fer el pes a Podemos, que ha retret al Govern espanyol que no hagi inclòs dins el decret llei un límit del preu del lloguer.

Més informació
El lloguer s'encareix un 5% en el tercer trimestre de 2018
Barcelona és la ciutat amb més cases de luxe en lloguer
El mercat del lloguer no vol estudiants Erasmus
Avui et destaquem
El més llegit