Els cotxes amb càrrega elèctrica encara són minoritaris | EP
Els cotxes amb càrrega elèctrica encara són minoritaris | EP

La valenciana CarGreen establirà un projecte de 'carsharing' sostenible a València

La Regidoria d'Espai Públic ha concedit autorització amb un règim especial d'ús a la companyia que només podrà fer circular 100 vehicles 100% elèctrics

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Espai Públic, ha aprovat concedir autorització demanial a la firma valenciana CarGreen Mobilitat Sostenible SL per al desenvolupament d'un projecte d'arrendament de vehicle sense persona conductora i sense base fixa. L'objectiu és el desenvolupament d'un projecte pilot de carsharing (vehicle compartit) i estacionament dels vehicles en les vies urbanes.

La resolució assenyala específicament l'obligació del servici de subjectar-se a les condicions establides en la normativa estatal i autonòmica, així com les ordenances municipals. Entre els requisits exigits, tal com ha explicat la regidora Lucía Beamud, "l'empresa podrà disposar d'un màxim de 100 vehicles, que hauran de ser 100% elèctrics, i que podran estacionar en qualsevol zona habilitada per a estacionament lliure a la ciutat", d'acord amb les condicions de l'Ordenança de Mobilitat i altra normativa vigent en matèria de trànsit.

Els vehicles podran estacionar en qualsevol zona habilitada per a estacionament lliure a la ciutat, però no en la zona verda

Quant a les places d'estacionament regulat, l'activitat estarà subjecta al que establisca l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública, però en cap cas podran estacionar en les futures zones d'estacionament classificades com a "zona verda" (estacionament exclusiu per a residents).

Sistema de geolocalització i obligació de reestacionament

L'Ajuntament exigeix a l'empresa tot un seguit de requisits per a atorgar aquesta autorització, com que els vehicles compten amb un sistema de geolocalització (per al control i gestió de la flota de vehicles): "L'empresa estarà obligada a reubicar correctament els vehicles que estiguen incomplint obligacions d'estacionament en la via pública, en un termini de 24 hores. De fet, serà responsabilitat d'aquesta empresa detectar els vehicles avariats i retirar-los de la via pública abans que transcórreguen les 24 hores citades des de la notificació o detecció de l'avaria", ha assenyalat Beamud.

S'ha establert un àmbit de prestació del servici que abasta tot el terme municipal, pobles de València inclosos. I, a més, l'empresa haurà de facilitar a l'Ajuntament un informe setmanal que incloga: el llistat de vehicles que operen (amb detall del model, NIVE (número d'identificació del vehicle) i matrícula; data, hora d'inici i hora de fi de cada estacionament; carrer i núm. de Policia de cada estacionament; així com el districte al qual pertany el carrer.

A més, l'Ajuntament tindrà accés a dades com el monitoratge en temps real sobre un GIS (Sistema d'Informació Geogràfica) de la ubicació de cadascun dels vehicles en servei, mapa de calor sobre un GIS, que permeta conéixer les ubicacions de cada estacionament realitzat, data, hores d'inici i fi, i duració amb dades diàries, setmanals i mensuals, temps de recorregut entre estacionaments realitzats, i nombre de persones usuàries. L'empresa autoritzada haurà de garantir la identificació de les persones usuàries per a poder aplicar el corresponent procediment sancionador quan siga procedent.

El servei s'establirà per període d'un any, prorrogable a altres sis mesos més 

Per últim, la regidora ha indicat que "aquesta iniciativa s'enquadra dins de l'aposta del Govern del Rialto per les noves formes de mobilitat sostenible, per a evitar l'emissió de gasos contaminats i l'aposta pel vehicle compartit". A més, ha ressaltat que "l'autorització de prestar aquest servici s'atorga per un termini de 12 mesos, prorrogable per altres sis mesos més. No obstant això, podrà ser revocada de manera unilateral per l'Ajuntament de València en qualsevol moment per raons d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulte incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscabe l'ús general".

Més informació
Mobilitat urbana, la nova línia de negoci de Seat
Via directa cap a la mobilitat del futur
El 'carsharing' de Seat aterra a L'Hospitalet de Llobregat
El negoci del 'carsharing'
Avui et destaquem
El més llegit