La concessió de crèdit s'endureix per a les pimes

El Banc d'Espanya constata que l'aixeta del crèdit al consum es tanca per quart trimestre seguit per les males perspectives econòmiques

La façana del Banc d'Espanya La façana del Banc d'Espanya

El Banc d'Espanya ha constatat un lleuger enduriment en els criteris d'aprovació de préstecs en el segment de llars per a consum i també per a les pimes per quart trimestre consecutiu, segons els resultats de l'Enquesta sobre Préstecs Bancaris del tercer trimestre de 2019.

Encara que l'oferta de crèdit a Espanya a nivell general ha estat estable, els criteris de concessió de crèdits per al consum i altres finalitats s'ha reduït entre juliol i setembre, com a conseqüència d'un empitjorament de la solvència dels prestataris i, en menor mesura, per una menor tolerància al risc per part dels bancs i una deterioració de les perspectives econòmiques generals.

Es relaxen lleument les condicions dels préstecs hipotecaris per la major competència

Les condicions generals d'aquest tipus de préstecs s'han mantingut sense canvis, encara que les garanties requerides han augmentat lleugerament. A més, el percentatge de sol·licituds de fons denegades ha superat al del trimestre anterior.

Segons l'enquesta, la demanda de crèdit per a consum es s'ha reduït lleugerament per un descens en la confiança dels consumidors, una menor despesa en béns de consum durador i un major ús de préstecs d'altres entitats.

Quant al crèdit a llars per a l'adquisició d'habitatge, els criteris d'aprovació no ha presentat variacions durant el tercer trimestre, encara que hi ha hagut una lleu relaxació en les condicions dels nous préstecs, a causa de la major pressió de la competència.

El percentatge de peticions de fons rebutjades ha crescut lleugerament i la demanda de fons per a l'adquisició d'habitatge s'ha reduït durant el tercer trimestre per la menor confiança dels consumidors i els canvis regulatoris, així com per l'empitjorament de les perspectives al mercat de l'habitatge, l'augment del finançament amb fons propis i el major ús de préstecs d'altres entitats, segons han indicat les entitats participants en l'enquesta.

Respecte al crèdit a empreses, els criteris d'aprovació s'han mantingut sense variacions significatives, encara que s'han endurit lleugerament els aplicats en el finançament a pimes. Els majors costos de capital i l'empitjorament de les expectatives sobre determinats sectors i la situació econòmica general han esatt compensats per la situació de liquiditat de les entitats i l'elevada competència entre elles.

Els criteris d'aprovació es van mantenir sense variacions significatives, encara que es van endurir lleugerament els aplicats en el finançament a pimes

Tampoc han variat les condicions generals de les noves operacions amb empreses tant grans com a petites ni el percentatge de sol·licituds de fons denegades. Sí s'ha reduït la demanda de fons per part d'empreses per les menors inversions en capital fix i el major ús de préstecs d'altres entitats i de fonts de finançament no bancari, encara que aquesta contracció s'ha vist compensada lleugerament pels baixos tipus d'interès i l'impacte de llacunes operacions de reestructuració empresarial.

Impacte del programa de compres del BCE

L'enquesta del Banc d'Espanya també analitza l'impacte derivat del programa ampliat de compra d'actius del Banc Central Europeu (BCE), que no ha afectat el nivell total d'actius de les entitats espanyoles, encara que sí han descendit les seves tinences de bons sobirans de la zona euro. Les entitats han assenyalat que el programa ha propiciat una millora de la seva liquiditat, condicions de finançament i ràtio de capital, sense impacte significatiu sobre la seva rendibilitat.

Així mateix, han afirmat que la influència del programa sobre els criteris d'aprovació dels préstecs ha estat nul·la, si bé ha contribuït a relaxar les condicions a empreses i famílies per a l'adquisició d'habitatge i a augmentar el volum de crèdit atorgat en tots dos segments.

Respecte al tipus d'interès negatiu de la facilitat de dipòsit, les entitats han reconegut que la mesura ha contribuït al descens dels ingressos nets per interessos i ha afvorit una disminució dels tipus d'interès dels nous préstecs en tots els segments, encara que no ha tingut impacte significatiu sobre els marges aplicats o el volum de crèdit concedit.

D'altra banda, les entitats han percebut una millorança als mercats de valors de renda fixa i de titulización d'empreses, mentre que als mercats minoristes han observat una lleu millorança en el de curt termini i una estabilitat en el de venciments superiors a un any.

Perspectives per a l'últim trimestre

Les entitats financeres enquestades no preveuen canvis sobre els criteris de concessió de préstecs en cap segment de cara a l'últim trimestre de l'any. Quant a la demanda, anticipen una prolongació de l'evolució descendent en el segment d'empreses, un lleu augment de la sol·licituds per a adquisició d'habitatge i una estabilitat en les de crèdit destinat a consum i altres finalitats.

D'altra banda, les perspectives apunten a una lleugera millorança de les condicions d'accés en gairebé tots els mercats majoristes, excepte al mercat monetari (sense canvis), mentre que als mercats minoristes s'anticipa un empitjorament en el de dipòsits a llarg termini i no es preveuen canvis en el d'aquests instruments a curt termini.

Així mateix, les entitats esperen que el programa ampliat de compra d'actius del BCE continuï propiciant una millora de la seva liquiditat i de les seves condicions de finançament, així com un cert augment de la seva rendibilitat i un increment de les seves ràtios de capital, en els propers sis mesos.

Quant a les condicions dels préstecs a llars i empreses, les entitats anticipen que el programa continuarà afavorint una lleugera relaxació de les condicions i un augment del volum de crèdit concedit en totes les modalitats.

L'enquesta també reflecteix la creença de les entitats que el tipus d'interès negatiu de la facilitat de dipòsit del BCE contribuirà a una nova caiguda en els seus ingressos nets per interessos en els propers sis mesos, així com a un descens en els tipus d'interès de nous préstecs en tots els segments.

Més informació
Quan el crèdit cau, el neci mira la concentració bancària
Els bancs exploren noves opcions de crèdit amb 'hipoteques verdes'
Crèdit documentari, internacionalització amb assegurances
Avui et destaquem
El més llegit