El paper futur de les empreses

Joan Majó analitza la necessitat de reflexionar urgentment sobre les circumstàncies actuals que obliguen a fer canvis seriosos en els models empresarials

Treballadors amb mascareta a l'oficina | ACN Treballadors amb mascareta a l'oficina | ACN

Tots aquells que considerem molt important el paper de les empreses en la societat, i sé que tant els redactors com els lectors d’aquesta publicació formem part d’aquest grup, necessitem fer urgentment una reflexió sobre les circumstàncies actuals que obliguen a fer canvis seriosos d’aquest paper en els propers anys. L’evolució de la humanitat, des de ja fa molts segles, ha estat produïda per diferents motors.

Els més importants, segons el meu parer, han estat cinc. Per una banda, els canvis en les necessitats de les persones i l’aparició de nous reptes col·lectius; i per l’altra, l’increment dels coneixements humans, la disponibilitat de noves eines proporcionades per la tecnologia i la major capacitat d’agrupar-se i de col·laborar per resoldre conjuntament els problemes. Els dos primers han demanat, i els tres últims han fet possible, que es creessin nous models d’organització de la vida col·lectiva. Entre ells podem destacar els Estats en el camp polític i les empreses en el camp econòmic. No es poden entendre sense aquestes dues figures organitzatives els darrers tres segles.

Hem de ser conscients que ara ens trobem en uns moments de crisis, enteses com a canvi, per l’aparició de tres reptes que posen en qüestió el nostre sistema de convivència: la crisi ecològica, la crisi sanitària i la crisi produïda per la desigualtat econòmica i social, entre persones i entre països. Cada una d’elles posa en qüestió el futur i, per raons de sostenibilitat, hem de fer front simultàniament a les tres, entre altres motius perquè estan molt més relacionades amb allò que pugui semblar.

"Hem de començar acceptant que d’aquí a pocs anys l’estructura de l’organització política serà una altra i que el paper dels Estats canviarà molt"

Sortosament estem també augmentant molt els nostres coneixements i tenim a la nostra disposició moltes noves tecnologies que ens hi ajudaran. Però per fer-ho, hem de començar acceptant que d’aquí a pocs anys l’estructura de l’organització política serà una altra i que el paper dels Estats canviarà molt, com ja veiem que està passant amb la globalització. I, encara que potser no sigui tan evident, també ha de canviar bastant el paper, la raó de ser i la forma d’organització de les empreses. Deixeu-me avançar unes poques idees molt simples i molt generals al respecte.

Creació de producte o generació de valor?

Molts consideren que la finalitat d’una empresa és la creació d’un producte (material o intel·lectual), o la prestació d’un servei. I molts pensen que és la generació d’un valor material que es reparteixen els que intervenen en ella, en forma de salari o de benefici. Això és real, és acceptat en general, i ha estat útil pel creixement de l’economia. Però vull posar de manifest algunes tendències que crec que hauran d’impulsar canvis, per fer front als reptes que he indicat i que poden modificar aspectes de la política i de l’economia.

1. Producte i/o servei. En l’època industrial ens hem acostumat a resoldre les nostres necessitats a través de la possessió de productes materials (cotxes per viatjar, rentadores per netejar, llibres per llegir, aparells per escoltar música...). Encara que ja ho fem, cada cop més haurem de canviar més la “possessió” d’un producte per la possibilitat de “accedir” a un servei; i cada cop hi hauran menys fabricants de màquines i més empreses distribuïdores de serveis. Això reduirà molt el consum de productes minerals i d’energia per fabricar-los, i també canviarà les relacions capital-treball ja que no és la mateixa en una “fàbrica” que en una “oficina” o una “prestadora de serveis”.

"Guanyar diners ha de deixar de ser la única finalitat d’una empresa"

2. Interès personal i col·lectiu. Una gran quantitat d’empreses treballen per satisfer necessitats personals, però cada vegada hem de ser més conscients dels reptes que són col·lectius (equitat social, sostenibilitat ecològica, seguretat sanitària...). No n’hi ha prou amb intentar, com ara, evitar  el seu agreujament establint un salari mínim, o un impost sobre emissions de CO2, o un tractament de residus. Cal que s’ampliï molt el concepte de Responsabilitat Social Corporativa de manera que passi a ser un finalitat empresarial paral·lela a les actuals, que deixi de ser una estratègia de millora d’imatge i que s’incorpori a la raó de ser. No hem de permetre que una empresa que estigui fent un gran servei a la col·lectivitat, desaparegui perquè no tingui un compte de resultats positiu. Guanyar diners ha de deixar de ser la única finalitat d’una empresa!

3. L’origen dels ingressos. Poc a poc, no tots els ingressos personals hauran de sortir del treball retribuït, ni aquest ocuparà tanta proporció del temps de les persones. Això suposarà la necessitat d’anar pensant uns altres tipus de rendes, com la que ara ha nascut amb l’ingrés mínim vital, o alternativament, augmentant l’accés a serveis públics gratuïts. S’ha de consolidar i mantenir el que s’ha fet el segle XX.

4. Capital privat o públic. La llibertat d’actuació de les empreses ha de ser gran, però ha d’estar sempre subjecte a la regulació i aquesta no hauria de permetre situacions com la que s’ha viscut recentment en el món de l’energia. Crec que fins i tot s’hauria d’acceptar que hi ha d’haver un tipus d’empreses que, per la naturalesa de l’activitat, han de ser sempre de capital públic, i en alguns cassos de capital mixte, aprofitant alhora els avantatges de la gestió professional qualificada, tenint cura dels objectius socials col·lectius.

"Cal que les empreses segueixin sent un element fonamental de les nostres societats però sense caure en els errors d’alguns règims dictatorials"

En resum, cal que les empreses segueixin sent un element fonamental de les nostres societats però sense caure en els errors d’alguns règims dictatorials, caldrà repensar-les per fer front millor a les noves exigències socials. N’haurem de parlar molt!

Més informació
Catalunya lidera el projecte europeu Reset amb 15 empreses socials
Un programa per ajudar a les empreses en la recerca de fons
Avui et destaquem
El més llegit