Quines són les propostes econòmiques dels partits polítics per les eleccions del 28 A?
Quines són les propostes econòmiques dels partits polítics per les eleccions del 28 A?

Impostos, mercat laboral i pensions: què proposen els partits polítics?

Queden pocs dies per a les eleccions generals i conéixer les proposstes econòmiques dels programes electorals és bàsic per decidir el vot

Què proposen els partits polítics en matèria d'impostos, mercat laboral i pensions? Queden pocs dies per a les eleccions generals i conéixer les propostes econòmiques que els partits polítics duen als seus programes electorals és bàsic per decidir el vot. Contribucions de les empreses, aportacions a la Seguretat Social, IRPF, preus, reforma laboral i dèficit, però també propostes concretes per a Catalunya, són alguns dels temes que Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, PSOE, PP, Podem, Ciutadans i Vox discuteixen per atraure votants a les urnes. Repassem-les.

Esquerra Republicana de Catalunya

En el seu programa electoral, ERC planteja les propostes per a la República Catalana i també les propostes que, mentre no s'assoleix, duen al Congrés i al Senat.

Impostos

 • Increment de l'IRPF en el tram de 100.000 i 150.000 euros de dos i cinc punts, passant del 23% al 28%.
 • Impulsar un sistema fiscal per afavorir l’economia productiva sense deduccions fiscals per a les grans empreses.
 • Eliminar els privilegis fiscals a determinades societats financeres (com Sicavs) i aplicar la taxa digital per gravar l'activitat al territori amb independència del domini fiscal de les empreses (com Facebook o Uber).
 • Intensificar la lluita contra el frau fiscal i la morositat.
 • Ampliar la sobirania fiscal de Catalunya: que l'Agència Tributària de Catalunya gestioni més impostos que no són propis ni cedits. Ple reconeixement de la banca pública de Catalunya.
 • Impulsar un nou marc regulatori favorable a la innovació en el sector financer, Intensificar la tasca de defensa i promoció de la competència (ACCO).
 • Corregir els greuges econòmics de l'Estat amb Catalunya que ascendeixen a 10.644 milions d'euros: nou sistema de finançament.

Laboral

 • Incrementar el salari mínim interprofessional fins a situarlo en un mínim de 1.200 euros.
 • Que en una mateixa empresa el salari més alt no superi més de dotze vegades el salari més baix.
 • Eliminar la bretxa salarial de gènere.
 • Evitar que la subcontractació sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials.
 • Un marc fiscal per als autònoms per diferir el pagament de l'IRPF en els primers anys i una cotització reduïda per als que facturin menys de el SMI.

Pensions

 • Blindar el sistema de revalorització anual de les pensions d’acord amb les variacions de l’IPC .
 • Transferir a les autonomies la gestió de les polítiques passives d’ocupació.

Junts per Catalunya

De la mateixa manera que els d'esquerra, JxCat també fan propostes "mentre els catalans siguem pagant impostos a l'Estat" espanyol.

Impostos

 • Denúncia de l'espoli fiscal per part de l'Estat espanyol a Catalunya que equival a més de 16.000 milions d'euros anuals: revisió del sistema de finançament amb més ingressos per a la Generalitat i els ajuntaments, compensar el deute a Catalunya de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut. Incrementar la inversió a Catalunya.
 • Catalunya ha de gestionar tots els impostos.
 • Incorporar la variable "cost de la vida" en el càlcul de les necessitats de cada territori.
 • Revisar l'impost de societats que paguen les pimes i les grans empreses, el tipus nominal per a les petites empreses ha de ser del 20%. Reforma fiscal en clau verda i mediambiental; taxa Google i Taxa a les Transaccions Financeres; lluita contra el dúmping fiscal.
 • Fer que l'ICF sigui una entitat de crèdit.
 • Revisar la fiscalitat sobre pimes i establir reduccions tributàries a l’impost sobre societats i al IRPF per als beneficis reinvertits a l’empresa.

Laboral

 • Incrementar fins al 60% del salari mitjà el Salari Mínim Interprofessional fins als 1.100 euros al mes.
 • Lluitar per acabar amb els treballadors pobres i la bretxa salarial de gènere i incrementar els recursos de polítiques actives d'ocupació.
 • Modificar la reforma laboral del 2012: primacia del conveni sectorial, indemnitzacions creixents en tots els contractes, minorar la dualitat del mercat de treball, més recursos per a polítiques d'ocupació.
 • Sistema progressiu de cotitzacions per als autònoms segons ingressos reals, tarifa zero per a autònoms no habituals o que ingressen menys que el SMI; tarifa plana reduida de dos anys; millorar la protecció dels TRADE.

Pensions

 • Mantenir el poder adquisitiu de les pensions, millora gradual de les pensions mínimes, d'orfandat i viduïtat. Introduir una la variable "cost de vida" en el càlcul de prestacions, permetre escollir els millors anys dels 35 anys de cotització.
 • Vincular estabilitat del sistema a retardar l'edat de jubilació i l'esperança de vida. Compatibilitzar cobrar pensió i salari.

PSOE

Impostos

 • Incrementar l'aportació dels contribuents d'ingressos més alts i majors patrimonis.
 • Incrementar l'aportació de les grans empreses.
 • Implantació d'impostos sobre determinats serveis digitals, impost sobre transaccions financeres i impuls a la fiscalitat ambiental.

Laboral

 • Continuar augmentant de manera gradual el salari mínim, fins a aconseguir el 60% del salari mitjà.
 • Reordenar els contractes per deixarlos en tres modalitats: indefinit, temporal i formatiu.
 • Eliminar els "aspectes més lesius" de la reforma laboral i elaborar un nou Estatut dels Treballadors.
 • Modificació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) perquè aquests cotitzin d'acord amb els seus ingressos reals.

Pensions

 • Establir un Ingrés Mínim Vital per eradicar la pobresa infantil.
 • Actualitzar cada any les pensions en funció de l'IPC real.
 • Augmentar en major mesura les pensions mínimes i no contributives.

Partit Popular

Impostos

 • Rebaixa fiscal a tots els contribuents en l'IRPF, amb un tipus màxim per sota del 40%.
 • Supressió de l'Impost sobre el Patrimoni.
 • Eliminació de l'Impost de Successions i Donacions per a transmissions de pares i fills i a la resta de la línia descendent, i entre cònjuges.
 • Eliminació de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats en hipoteques d'habitatge habitual.
 • Limitar el tipus màxim de l'Impost de Societats per sota del 20%

Laboral

 • "Aprofundir" els "avanços en flexibilitat aconseguits amb la reforma laboral" en la negociació col·lectiva.
 • Fons de capitalització o sistema de compte individual de capitalització en el treball a l'estil de l'anomenada motxilla austríaca (a recuperar quan existeixi acomiadament improcedent, mobilitat geogràfica, completar formació o en la jubilació).
 • Dotze mesos més de tarifa plana per als autònoms fins als tres anys i quota reduïda per als que no facturin més que el salari mínim.
 • Reducció de cotitzacions socials a la contractació de joves i aturats de llarga durada.
 • Exempció fiscal de dos anys als beneficis d'un negoci que iniciï una persona en situació de desocupació de llarga durada.

Pensions

 • Eliminar el dèficit de la Seguretat Social aprofundint en la separació de fonts de finançament i en la creació d'ocupació.
 • Revaloració de les pensions conforme a l'IPC més altres indicadors (no especificats).
 • Augmentar progressivament el període de càlcul de la pensió a tota la vida laboral.
 • Exempció en l'IRPF a treballadors que no cobrin pensió més enllà d'edat de jubilació i major compatibilitat per cobrar la pensió i salari.

Ciutadans

Impostos

 • Baixar els impostos a les famílies amb fills amb una deducció de 1.200 euros a l'any (100 euros al mes) per a les famílies amb 2 fills i les monoparentals amb un fill, i 2.400 euros a l'any (200 euros al mes) per a les famílies amb més fills.
 • Baixar un 60% l'IRPF a les persones que viuen en zones rurals.
 • Baixar el tipus màxim de l'IRPF al 44%.
 • Eliminar l'impost de Successions i Donacions entre parents directes i la seva reducció en el cas de transmissions entre altres parents.
 • Reduir un terç la factura de la llum a través de l'eliminació d'impostos i una reforma del sistema de la tarifa.
 • Alliberar les startups d'impostos durant els 2 primers anys.

Laboral

 • Acabar amb les desigualtats entre assalariats i autònoms: mateix dret a atur i mateixes prestacions.
 • Ampliar la tarifa plana d'autònoms a 2 anys i no pagar quota d'autònoms els 2 anys següents a tenir fills.
 • Els autònoms amb ingressos reals inferiors al salari mínim anual no pagaran quotes.
 • Eliminar els contractes "escombraries" amb contractes fixos des del primer dia.
 • Establir un Complement Salarial Garantit per lluitar contra la pobresa laboral.
 • Premiar amb bonificacions les empreses que contractin més i acomiadin menys.
 • Acabar amb el frau: cada euro de formació anirà als treballadors i no als sindicats.
 • Creació d'un compte personal per a cada treballador, amb el model de motxilla austríaca per emprar durant l'atur o en la jubilació.

Pensions i Seguretat Social

 • Protegir les pensions dels nostres majors, garantir les pensions de demà, i recuperar el Pacte de Toledo per a acabar amb el mercadeig polític i garantir les pensions presents i futures.
 • Fer compatible treballar i cobrar el 100% de la pensió.

Podem

Impostos

 • Pujar l'IRPF al 47% a les rendes de més de 100.000 euros anuals i fins al 55% per a les de més de 300.000 euros. Baixada del primer tram al 18%.
 • Acabar amb la Llei Beckham, que permet tributar al 24% a rendes de fins a 600.000 euros que es desplacen a Espanya.
 • Tipus mínim del 15% sobre rendiment net positiu de grups empresarials (20% en cas d'entitats financeres i empreses d'hidrocarburs) i rebaixa del 25% al 23% a les pimes, de menys d'1 milió de facturació.
 • Fi de privilegis fiscals de sicavs, socimis, ETVE...
 • Impost de transaccions financeres per a operacions de compravenda d'actius financers i derivats que es produeixin en el mateix dia.
 • Recàrrec de 10 punts el tipus impositiu de Societats en les entitats financeres per recuperar el rescat bancari.

Laboral

 • Pujada del salari mínim fins als 1.000 euros i aconseguir els 1.200 en la legislatura.
 • Reducció de la jornada laboral a 34 hores (7 hores de dilluns a dijous i 6 hores els divendres) sense reducció salarial i racionalització d'horaris.
 • Limitar la contractació temporal a un sol contracte, de durada mínima d'un mes i màxima de sis mesos.
 • Nova regulació sobre l'acomiadament, encara que sense especificar, amb una regulació "clara i adequada a la cojuntura de quines circumstàncies econòmiques justifiquen l'acomiadament col·lectiu".
 • Límits a la subcontractació de serveis, control d'hores extra i prevalença convenis de sector i recuperació de l'ultraactivitat.
 • Cotització dels autònoms per ingressos, campanyes d'inspecció contra els falsos autònoms i nou règim sancionador.

Pensions i Seguretat Social

 • Pujada de les pensions amb l'IPC i blindar aquesta garantia en la Constitució.
 • Acabar amb el factor de sostenibilitat i poder triar els millors anys de cotització per al càlcul de la pensió.
 • Treure el topall de les bases màximes de cotització.
 • Eliminació dels beneficis fiscals en els plans privats.
 • Revisió del sistema de reduccions de cotitzacions per a millorar els ingressos del sistema.
 • Facilitar jubilació als 65 anys sense penalització en sectors "especialment durs i precaris" i acabar amb penalitzacions en prejubilacions de persones que hagin cotitzat més de 35 anys.

Vox

Impostos

 • Establiment de dues tarifes: amb tipus marginal del 22% per a les rendes de fins a 60.000 euros i tipus del 30% a partir d'aquesta quantitat.
 • Eliminació de la majoria de deduccions, amb recuperació de les deduccions per dividends.
 • Reconeixement de la compensació de bases liquidables negatives cap endarrere.
 • Eliminació definitiva de l'Impost sobre el Patrimoni.
 • La bonificació de l'impost sobre successions i donacions.
 • Homogeneïtzar l'impost de societats al 22% per a totes les mides d'empresa i suprimir tipus reduïts, excepte en fons de pensions i entitats d'inversió col·lectiva.
 • Supressió de tractaments fiscals especials a empreses de reduïda dimensió.
 • La supressió del denominat Impost sobre Serveis Digitals i de l'Impost sobre les Transaccions Financeres.
 • Suprimir la plusvàlua municipal i revisar l'Impost sobre Béns immobles.

Laboral

 • Fer una reforma àmplia i profunda del mercat laboral.
 • Unificar les indemnitzacions per acomiadament per a la totalitat dels contractes indefinits reduintles a 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mesos.

Pensions

 • Efectuar una reforma estructural del model de pensions, cap a un sistema mixt que implicaria un 50%-50% basat en la capitalització i en el repartiment.
Més informació
Sánchez dispara les inversions abans d'eleccions
Sancionar els morosos com a campanya electoral
Sánchez oferirà invertir a Catalunya l'equivalent al seu pes en el PIB espanyol
Avui et destaquem
El més llegit