L'ABC del reciclatge

Catalunya compta amb cinc fraccions de residus: orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, vidre i fracció resta

El vidre és un dels materials que més es pot reciclar El vidre és un dels materials que més es pot reciclar

La recollida selectiva consisteix a separar les fraccions de residus amb la finalitat de reciclar-les. Els ciutadans i els comerços dipositen els residus en les diferents fraccions perquè posteriorment puguin ser gestionats en plantes de valorització específiques.

A Catalunya s’han establert cinc fraccions de residus bàsiques per als residus municipals: fracció orgànicapaper i cartró, envasos lleugers, vidre i fracció resta.

La fracció resta (o, simplement, resta) engloba tots aquells residus que queden un cop recollides les altres fraccions, i pot contenir materials valoritzables en diferents quantitats en funció dels nivells de recollida selectiva que s’aconsegueixen per a les altres fraccions.

La forma fracció resta pot considerar-se una reducció de fracció de la resta, entenent resta, en aquest cas, com a tipus de residu o de material. Tant fracció resta com resta tenen ja ús i es documenten en nombrosos textos especialitzats. En altres llengües també s’utilitzen denominacions paral·leles.

Més informació
La 'smart city' catalana
El 'hacktivisme' que pot canviar el món
L'evolució de la intel·ligència artificial
Avui et destaquem
El més llegit