Reducció i ordenació de l'actual temps de treball: què és el registre de jornada?

A partir del 12 de maig entra en vigor l'obligatorietat a les empreses de registrar l'horari dels treballadors

Registre de jornada, a partir del 12 de maig entra en vigor l'obligatorietat a les empreses de registrar l'horari dels treballadors Registre de jornada, a partir del 12 de maig entra en vigor l'obligatorietat a les empreses de registrar l'horari dels treballadors

A partir del pròxim 12 de maig, quan arribem a la feina, haurem de –si és que no ho fèiem ja- "fitxar". I és que aquest 12 de maig finalitza el termini que tenien totes les empreses per adaptar-se i establir els sistemes necessaris per registrar l'horari de totes les persones treballadores.

L'obligació de registrar la jornada de treball ha estat introduïda pel Real Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, publicat al Butlletí Oficial el passat mes de març i que modifica l'article 34.9 sobre jornada de l'Estatut dels Treballadors.

La modificació de l'article 34.9 de l'ET respon, tot i que no de forma completa, a una demanda històrica per part de la UGT de Catalunya, que és la implantació del control horari com a instrument de coneixement i seguiment de la jornada real de les persones treballadores, per tal d'evitar els excessos, els perllongaments innecessaris i els incompliments de jornada que fins ara s'han anat produint en moltes empreses i en molts sectors.

Més info: Fitxar i conciliar: la quadratura del cercle?

Les dades són clares i refermen el nostre posicionament: a Catalunya, el 60,2% de les persones ocupades treballen més de 40 hores a la setmana; i concretament, el 10,25% de les persones ocupades treballen més de 45 hores a la setmana.

El canvi normatiu determina que serà la negociació col·lectiva (o l'empresa, en defecte de representació sindical), qui ha de garantir el registre diari de la jornada laboral.

Un cop més, la negociació col·lectiva és la clau de les relacions laborals en el si de qualsevol empresa, i és per això, que la UGT de Catalunya, un cop més per intentar donar solucions, ha redactat una clàusula tipus que ha fet arribar a totes les persones negociadores perquè puguin incloure-la en els seus convenis col·lectius, mentre en el si de la Comissió de Seguiment de l'Acord Interprofessional de Catalunya negociem i consensuem entre tots els agents socials més representatius de Catalunya.

Registre de la jornada laboral

"Les parts negociadores procediran a l'establiment d'un sistema de control horari que reflecteixi de forma fidedigna la jornada diària de la persona treballadora i en el que, almenys, s'inclourà l'inici i la finalització o sortida del treball.

El sistema utilitzat en cap moment atemptarà contra el dret de les persones treballadores, a la seva intimitat, a la protecció de dades de caràcter personal i els drets digitals reconeguts en la normativa vigent.

"L'establiment d'un registre de jornada no pot suposar la invasió dels drets fonamentals de les persones treballadores"

Amb caràcter setmanal, la persona treballadora rebrà notificació amb tot el detall necessari per a la seva comprensió del control horari efectuat. En el cas que no es trobés conforme amb aquest, podrà efectuar la reclamació oportuna davant el departament corresponent de l'empresa.

Amb caràcter mensual, la representació legal de les persones treballadores rebrà la mateixa informació que la rebuda per les persones treballadores de forma individual, així com la totalització de les hores de treball efectuades mensualment per cadascun d'ells".

La implantació del registre no ha de suposar un daltabaix a les empreses, com ens volen fer creure des d'alguns sectors; i des de la UGT de Catalunya recordem, que la norma exigeix el control, però no estableix una fórmula concreta. Si bé, cal complir certs requisits per assolir unes determinades garanties, control i facilitat probatòria, cada empresa i cada centre de treball ha de trobar el mecanisme o el sistema de control horari que millor s'adapti a les seves especificacions concretes de l'empresa i/o de les persones treballadores.

Rellotges amb enregistrament de data, fulls d'Excel, codis introduïts en teclats, targetes de marcatge en dispositius concrets, empremtes dactilars, programaris de presència, aplicacions mòbils, sistemes combinats... Aquests són només alguns dels sistemes de control horari que avui en dia tenim al nostre abast. Només cal trobar i negociar quin s'adapta millor a la nostra empresa, al nostre sector i a la modalitat presencial de les persones treballadores.

Ara bé, l'establiment d'un registre de jornada no pot suposar la invasió dels drets fonamentals de les persones treballadores.

El control horari no és l'excusa per a la utilització dels sistemes de control de presència ni de control de l'activitat de les persones treballadores.

Per això, des de la UGT de Catalunya, vetllarem pel respecte a la protecció dels drets fonamentals de les persones treballadores, a la seva intimitat, a la protecció de les seves dades de caràcter personal i a la no vulneració dels seus drets digitals.

Més informació
Fitxar a la feina des del mòbil
Treballadors sota control tecnològic
Un sou de 40 hores per quatre dies de feina
Avui et destaquem
El més llegit