1.300 euros anuals a la contractació d’aturats de llarga durada

El Govern espanyol incrementa aquesta xifra fins a 1.500 euros anuals en el cas que les empreses contractin dones

El Govern espanyol vol incentivar la contractació d'aturats de llarga durada | iStock El Govern espanyol vol incentivar la contractació d'aturats de llarga durada | iStock

El Govern espanyol donarà 1.300 euros anuals durant quatre anys a les empreses que contractin aturats de llarga durada, segons figura en una disposició addicional recollia en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per aquest any. Així mateix, l’import ascendirà a 1.500 euros bruts anuals durant quatre anys quan aquests contractes es concertin amb dones.

Podran beneficiar-se d’aquesta bonificació els empleats que contractin indefinidament a persones desocupades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys durant 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació.

Més info: Pressupostos per avui, incompliment per demà

En cas que el contracte sigui a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada laboral pactada en el contracte.

Per tal que s’apliqui aquest incentiu, les empreses hauran de mantenir ocupat al treballador contractat almenys cinc anys des de la data d’inici de la relació laboral. A més, s’haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit en el contracte durant, almenys, dos anys des de la contractació.

Si s’incompleixen aquestes obligacions, es procedirà al reintegrament de l’incentiu. Ara bé, no es consideraran incomplertes les obligacions de manteniment de l’ocupació anterior quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut com a procedent. Tampoc es tindran en compte les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors, ni per expiració del temps convingut.

La bonificació no entrarà en vigor fins al primer dia del mes següent a la publicació de la Llei de Pressupostos. 

Bonificacions per risc durant l’embaràs

D’altra banda, els nous comptes públiques també inclouen una bonificació en la cotització a la Seguretat Social en els casos de canvi de lloc de feina per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els casos de malaltia professional.

En aquests casos, s’aplicarà, respecte a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de feina o funció, una bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Més informació
L’atur de llarga durada castiga més a les dones
24 milions d'euros per fomentar l'ocupació
El Govern espanyol destina a Catalunya el 16,8% dels pressupostos
Avui et destaquem
El més llegit