La recaptació d'impostos de la Generalitat creix un 7,54%

L’augment s’explica sobretot per la millor recaptació de l'impost de patrimoni amb un creixement del 8,74%

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC creix un 7,54% La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC creix un 7,54%

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha recaptat de gener a març un total de 758,1 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que representa un increment del 7,34% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest augment respon sobretot al bon comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que va aportar 516,1 milions d’euros, un 8,74% més que el 2018 (41,5 milions d’euros), en créixer tant el nombre d’autoliquidacions com la base imposable. L’ITPAJD inclou tres figures tributàries.

Més info: El turisme incrementa la recaptació d'impostos de l'ATC un 6,1% el 2018

Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ha estat de 36 milions d’euros, un 28,37% més que durant el primer trimestre del 2018. En conjunt, els ingressos tributaris de l’administració catalana, sense sumar les bestretes del model de finançament, arriben a un total de 794,1 milions d’euros, amb un increment del 8,14%. Si es tenen en compte les bestretes, el total de la recaptació d’impostos durant el primer trimestre de l’any ha estat de 5.457,9 milions d’euros, 7,80% més.

Dins de l’àmbit dels tributs cedits, en l’impost de patrimoni encara no s’ha produït l’ingrés corresponent a la campanya anual, que tot just ha començat aquest mes de maig i finalitza el 30 de juny, i que es veurà reflectida en l’Informe del tercer trimestre de l’any. Pel que fa a successions i donacions, en el seu conjunt creix un 3,18% amb un total de 136,8 milions d’euros, gràcies a successions que augmenta un 9,61% i compensa la davallada de donacions (-14,66%). Quant als tributs sobre el joc, disminueixen aquests primers tres mesos de l’any en un -11,72%, respecte al l’import contret en el mateix període del 2018. Les conclusions de l’Informe atribueixen aquesta baixada a que la recaptació pot respondre a desfasaments temporals en la comptabilització dels ingressos ja que no hi ha elements objectius que facin pensar en una baixada important en la recaptació d’aquests impostos.

Fins al proper informe trimestral, les dades dels tributs propis no seran comparables

En l’apartat de tributs propis, les variacions interanuals en la majoria dels casos responen a diferencies temporals en la comptabilització dels ingressos entre ambdós anys, per la qual cosa no serà fins al proper informe trimestral quan les dades seran comparables i es podrà dur a terme una anàlisi més exhaustiva de l’evolució de cada impost, ha assegurat ll'ATC en un comunicat. Destaca l’impost sobre grans establiments comercials, que presenta un contret de 10,7 milions d’euros, i que per primera vegada recull una anualitat sencera de l’impost d’acord amb la nova configuració aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de març, que, entre altres aspectes, va suposar una reformulació de la base imposable que mesura el nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l’establiment comercial.   

D’altra banda, també destaquen l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, amb 8,4 milions d’euros, i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per a l’aviació comercial, amb 4,3 milions d’euros.  

En el cas de l’impost sobre habitatges buits, s’han reconegut drets per 10,37 milions d’euros, amb una disminució del -21,24% si el comparem amb el mateix període de l’any anterior (13,2 milions d’euros). Tot i que el termini de pagament és entre l’1 i el 20 de març, durant el segon trimestre poden haver-hi ingressos pendents d’aplicació que es registraran en el segon Informe de l’any. 

36 milions d'euros d'impostos transferits per l'Estat

L’import contret dels tributs recaptats per l'estat i transferits a la Generalitat durant els tres primers mesos de l’any és de 36 milions d’euros, un 28,37% més que l’any anterior. És important precisar, segons la nota de premsa emesa pel departament de vicepresidència, economia i hisenda de la Generalitat, que aquests ingressos són transferits per l’Estat i les quantitats rebudes no coincideixen exactament amb les declaracions del període; de l’altra, que des de l’1 de gener, el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs s’ha integrat en el tipus estatal especial i, per tant, ha quedat inclòs en la bestreta a compte de l’impost especial sobre hidrocarburs. En aquest sentit, els 9,8 milions d’euros ingressats de gener a març corresponen a fets meritats l’any anterior.

En la nota de premsa també es destaca la recaptació procedent del joc online, que creix un 39,14% amb un contret de 9,3 milions d’euros, tot i que l’increment no és comparable amb el 2018 en termes homogenis per la irregularitat temporal en el pagament de les transferències de l’Estat. A banda, els ingressos de l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) augmenten un 50,26%, amb 16,8 milions d’euros. En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), l’Estat encara no ha transferit la recaptació perquè el termini de pagament encara no ha finalitzat, i l’import que apareix als informes es correspon a petites devolucions.

Més informació
Hisenda perseguirà els impostos estatals pagats a l'ATC
L'ATC estalviarà 8,2 milions d'euros aquest any
Avui et destaquem
El més llegit