El saber fer del 'know-how' i el saber fer del 'savoir-fer'

La gestió del coneixement es considerada una peça clau de l’estratègia empresarial per captar, tractar i transmetre la informació generada en una empresa

El saber fer del know how i el saber fer del savoir fer | TERMCAT El saber fer del know how i el saber fer del savoir fer | TERMCAT

Quan en el sector empresarial, científic, educatiu, artístic o cultural, es parla del know-how d’una persona, o d’una organització, es vol destacar la competència tècnica, els coneixements i les habilitats que, combinats amb l’experiència acumulada en el desenvolupament d’una determinada activitat professional o ocupacional, configuren el saber fer de les persones i, per extensió, de les organitzacions.

I, justament, saber fer és la denominació catalana proposada, i normalitzada ara fa vint-i-cinc anys, com a alternativa al manlleu anglès know-how. En altres llengües, com el castellà, saber hacer, el francès, savoire-faire, o el portuguès, saber-fazer, les solucions adoptades per a fer referència a aquest concepte són paral·leles a la forma catalana.

Tot i que en alguns contextos pugui ser intercanviable per altres formes més genèriques com competència, experiència o coneixements, en l’àmbit empresarial, el terme saber fer està estretament relacionat amb un dels principals actius intangibles de les organitzacions: el coneixement col·lectiu de les persones que les integren.

El terme saber fer està estretament relacionat amb un dels principals actius intangibles de les organitzacions: el coneixement col·lectiu de les persones que les integren

Des de fa anys, la gestió del coneixement es considerada una peça clau de l’estratègia empresarial per captar, tractar i transmetre la informació generada en una empresa i el capital intel·lectual, i el saber fer, dels membres que en formen part, de manera que es creï un sistema de formació i millora continuada que repercuteixi en la qualitat dels productes i serveis oferts.

El saber fer a què ens hem referit en aquest apunt no té res a veure amb el mot francès savoir faire, que designa la capacitat o l’habilitat d’una persona per actuar, parlar i comportar-se de manera acurada i adequada en qualsevol situació social. Aquí, el concepte no ens ha arribat vehiculat a través de l’anglès, com en el cas del know-how, sinó del francès savoir faire, mot força popular, conegut i usat en diverses llengües, i recollit, fins i tot, en els diccionaris anglesos de llengua general.

Sigui com sigui, tant si ens referim a l’anglicisme know-how com al gal·licisme savoir faire, en tots dos casos la denominació catalana alternativa és saber fer.

Podeu consultar aquests termes al Cercaterm i també al portal Terminologia d’economia i empresa.

Més informació
Consum digital: podcàsting i difusió web
Què és un taller de fabricació digital i qui són els faedors?
Quines diferències hi ha entre la realitat virtual i la realitat augmentada?
Avui et destaquem
El més llegit