Competència de la Generalitat de Catalunya sobre el control de concentracions empresarials

L’ACCO elabora una valoració preliminar en relació amb l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell

L’ACCO elabora una valoració preliminar en relació amb l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell | VIA Empresa L’ACCO elabora una valoració preliminar en relació amb l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell | VIA Empresa

L'ACCO ha elaborat una valoració preliminar en relació amb l'oferta pública d'adquisició (OPA) del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) sobre el Banc Sabadell.

L'informe s'emmarca en les competències que té l'ACCO per garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència en el mercat respecte a les activitats econòmiques que s'exerceixen principalment a Catalunya.

Més info: L'OPA del BBVA al Banc Sabadell en clau ESG

La Generalitat té reconeguda en el seu Estatut d'Autonomia, art. 154 la competència en matèria de control de concentracions. Concretament l'art. 154 reconeix les competències executives en "mesures relatives als processos econòmics que afectin la competència". Òbviament entre les mesures relatives als processos econòmics que afectin la competència hi trobem els processos de concentracions com en el cas de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.

L'informe s'emmarca en les competències que té l'ACCO per garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència

Aquestes competències de control sobre concentracions han estat expressament reconegudes i validades per la Sentència 31/2010 de 28 de juny del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. No obstant aquest reconeixement, tant estatutari com de la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional, la Llei 15/2007 de 3 de juliol de defensa de la competència no reconeix aquesta competència a les comunitats autònomes i li atribueix en exclusiva a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), la competència en matèria de concentracions empresarials, més enllà d’un possible informe que pugui, en el seu cas, sol·licitar la CNMC, en una anàlisi en segona fase quan la concentració incideixi de forma significativa en el territori d’una comunitat autònoma.

Més info: Banc Sabadell - BBVA: tindran els arbitratgistes la clau de volta?

Cal tenir en compte que la immensa majoria de les concentracions es resolen en primera fase, per exemple en l’últim cas de concentració bancària, el cas Bankia/CaixaBank, sense que se sol·licités cap mena d’informe en el seu moment a l’ACCO.

La immensa majoria de les concentracions es resolen en primera fase

Però també hi ha antecedents en altres diversos àmbits empresarials, i per citar alguns exemples i sense ànim de ser exhaustius, Memora/Serveis Funeraris de Barcelona, Endesa S.A./Eléctrica de Jafre, S.A., o la concentració CIRSA/GGSO, tots ells resolts en exclusiva per la CNMC sense cap intervenció de l’ACCO quan en alguns casos eren d’àmbit exclusivament català i en altres tenien una afectació significativa en el territori de Catalunya.

És per això, que a l’empara de les previsions estatutàries i de la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional creiem que s’hauria de modificar de la Llei de defensa de la competència en el sentit que quan una operació de concentració no superi l’àmbit estrictament autonòmic, correspongui a l’autoritat de competència de la comunitat autònoma, l’anàlisi i la decisió respecte a la referida operació, sempre que el seu Estatut d'Autonomia li hagi atribuït competències en aquesta matèria.

Més info: Els accionistes del Banc Sabadell

En relació amb les operacions de concentració empresarials que incideixin de forma significativa en una CCAA, encara que superi el seu territori, es considera que s’hauria de preveure la intervenció de les autoritats de competència amb independència de la fase d’anàlisi en el qual es resolgui la concentració empresarial notificada, i això inclou la resolució de concentració en primera fase que com ja s’ha dit són la immensa majoria. La intervenció s’hauria d’articular a través d’un informe preceptiu en primera fase, per part de l’Autoritat de Competència afectada.

La intervenció s’hauria d’articular a través d’un informe preceptiu en primera fase, per part de l’Autoritat de Competència afectada

Aquesta proposta es troba absolutament alienada amb la Directiva ECN+ que va ser objecte de transposició i s'emmarca en la necessària col·laboració entre les autoritats de competència, en una millor distribució de les càrregues de treball de les autoritats de competència, en una optimització dels recursos públics i especialment en poder disposar d'una informació que pugui ser proporcionada per l'autoritat de competència més coneixedora i més pròxima al territori més afectat significativament per l'operació de concentració.

En definitiva, suposa col·laborar entre les autoritats de competència, compartir recursos, la qual cosa redundaria en una millor aplicació de la normativa de defensa de la competència i donaria compliment a les previsions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya així com als pronunciaments del Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

Més informació
Qui és qui en el consell d’administració del Banc Sabadell?
Abordatge al Banc Sabadell
El BBVA anuncia una OPA hostil per fer-se amb el control del Banc Sabadell
Avui et destaquem
El més llegit